Projectoproep voor de tijdelijke bezetting van het postsorteercentrum in de Zuidwijk

Op dinsdag 12 maart lanceerden de gemeente Sint-Gillis en de NMBS een projectoproep voor de tijdelijke bezetting van het postsorteercentrum aan de Fonsnylaan.

Een deel van het gelijkvloers wordt tijdelijk ter beschikking gesteld voor verschillende projecten en activiteiten die complementair zijn en verband houden met de sociale, culturele, artistieke, economische en participatieve dimensies van de wijk. Concreet gaat de projectoproep op zoek naar een concessiehouder die een gemengd project uitwerkt, de omwonenden betrekt en instaat voor het beheer gedurende de duur van het project.

De uiterste datum voor indiening van kandidaturen is 12 april.

Deze oproep draagt bij tot een vernieuwde dynamiek in de Zuidwijk waarbij nieuwe projecten passen in het door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest goedgekeurde richtschema, dat de bakens uitzet voor een vernieuwde inrichting van deze internationale toegangspoort tot de stad. De plannen zijn gebaseerd op het concept van het ‘woonvriendelijke station’ en moeten de levenskwaliteit verbeteren. Ze worden momenteel vertaald naar een Richtplan van Aanleg (RPA). De doelstelling van dat RPA is de functionele en sociale mix in de wijk versterken, de werkgelegenheid vergroten en een gezellige wijk creëren voor de bewoners en de gebruikers van het station.

Dit project moet alvast nieuw leven blazen in een belangrijk gebouw dat al jaren leegstaat. Na afloop van de tijdelijke invulling zal het gebouw een grondige renovatie ondergaan om dienst te doen als nieuwe hoofdzetel voor de NMBS. Zo is de toekomst van dit iconische gebouw ook op lange termijn verzekerd. Intussen zullen de tijdelijke projecten helpen bij het bepalen van de noden die ook op langere termijn een plaats in wijk moeten krijgen.

perspective.brussels maakte, in samenwerking met de bouwmeester, een handleiding over tijdelijk gebruik

Denk mee met ons na over de toekomst van uw wijk!
Burgerbevraging tijdens de week van de stadsprojecten

Om de ontwikkeling van de Zuidwijk te begeleiden, organiseert perspective.brussels 3 informatie- en participatiemomenten om het Richtplan van Aanleg (RPA) te ontwikkelen.We wensen beroep te doen op de expertise van de inwoners en de gebruikers van de wijk.
 
 • 07/06 18u (bij perspective.brussels, Naamsestraat 59, 1000 Brussel)
 • 11/06 11u (bij perspective.brussels, Naamsestraat 59, 1000 Brussel)
 • 12/06 19u30 (in de Zuidwijk, hotel Pullman, Victor Hortaplein 1, 1060 Brussel)
OPGELET: inschrijven is noodzakelijk aan de hand van het formulier dat u kunt openen door hier te klikken .
 

perspective.brussels actualiseert het Richtschema Zuidwijk

De Brusselse Regering heeft perspective.brussels de opdracht gegeven om het Richtschema Zuidwijk, goedgekeurd begin 2016, te actualiseren. De principes uit het Richtschema zullen vertaald worden in een Richtplan van aanleg (RPA), waarbij de objectieven van de Brusselse Regering voor de Zuidwijk behouden blijven: 

 •  Kwalitatieve publieke ruimte als uitgangspunt
 •  Een evenwicht tussen ruimte voor wonen en ruimte voor kantoren
 •  Het verbeteren van de verbindingen tussen de wijken en met het stadscentrum
 •  Het activeren van de beschikbare ruimte onder de sporen om de dynamiek in de wijk te stimuleren
 •  …

Kortom, doel is het concept van het woonvriendelijke station toe te passen en deze internationale toegangspoort van Brussel om te vormen tot een grootstedelijke wijk waar het aangenaam wonen is voor iedereen. Het RPA zal het Richtschema actualiseren en gebruik kunnen maken van de nieuwe mogelijkheden die het biedt. Alle stakeholders worden bij de opmaak betrokken en tijdens de opmaak wordt een informatie- en participatietraject opgezet.

perspective.brussels actualiseert het Richtschema Zuidwijk

De Brusselse Regering heeft perspective.brussels de opdracht gegeven om het Richtschema Zuidwijk, goedgekeurd begin 2016, te actualiseren. De principes uit het Richtschema zullen vertaald worden in een Richtplan van aanleg (RPA), waarbij de objectieven van de Brusselse Regering voor de Zuidwijk behouden blijven: 

 •  Kwalitatieve publieke ruimte als uitgangspunt
 •  Een evenwicht tussen ruimte voor wonen en ruimte voor kantoren
 •  Het verbeteren van de verbindingen tussen de wijken en met het stadscentrum
 •  Het activeren van de beschikbare ruimte onder de sporen om de dynamiek in de wijk te stimuleren
 •  …

Kortom, doel is het concept van het woonvriendelijke station toe te passen en deze internationale toegangspoort van Brussel om te vormen tot een grootstedelijke wijk waar het aangenaam wonen is voor iedereen. Het RPA zal het Richtschema actualiseren en gebruik kunnen maken van de nieuwe mogelijkheden die het biedt. Alle stakeholders worden bij de opmaak betrokken en tijdens de opmaak wordt een informatie- en participatietraject opgezet.

Samen bouwen aan het Brussels Gewest van morgen

Het ontwerp van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek. De inspraak van alle burgers is essentieel!
 
Een nabije stad creëren (waarin iedereen de nodige voorzieningen in de buurt heeft, zoals crèches, scholen, sport en cultuur), in een aangename leefomgeving (met voldoende groen, speelpleinen en openbare ruimte in elke wijk van de stad); nieuwe wijken bouwen; het aanbod van woningen uitbreiden; de stedelijke economie stimuleren en duurzame mobiliteit ontwikkelen, ...
 

Wilt u meer weten over de grote lijnen van het ontwerp-GPDO?

Lees alle voorstellen op www.gpdo.brussels.
 
Neem deel aan onze burgerfora die plaatsvinden op verschillende locaties in Brussel tijdens de twee maanden van het openbaar onderzoek.
 
Het eerste forum vindt plaats op dinsdag 7 februari om 19.30 uur bij het MIMA (Henegouwenkaai 41, 1080 Sint-Jans-Molenbeek) in aanwezigheid van de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
Vier andere fora zullen plaatsvinden (19u30 - 21u30):
- woensdag 15/02 in de Gemeenteraadszaal van het Oude Gemeentehuis (Emile Bockstaelplein, 1020 Laeken) 
- maandag 20/02 in de Foyer van het Gemeenschapscentrum De Kriekelaar (Gallaitstraat 86, 1030 Schaarbeek) 
- woensdag 22/02 in het restaurant L’Architecte van de Faculté d’Architecture La Cambre-Horta (Flageyplein, 19, 1050 Elsene) 
- woensdag 8/3 in La Tricoterie (Théodore Verhaegenstaat 158, 1060 Sint-Gillis) 
 
Gratis toegang.
 

GEEF UW MENING VAN 13/01 TOT 13/03/2017

U kunt uw opmerkingen ook sturen naar perspective.brussels, Openbaar onderzoek - GPDO, Naamsestraat 59, 1000 Brussel.
 
Meer info: www.gpdo.brussels

Zuidwijk
Richtschema goedgekeurd

Op 14 januari 2016, heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het richtschema voor de wijk van het Zuidstation goedgekeurd in tweede lezing. Dit document schetst de ontwikkeling van deze wijk tegen 2020 en 2030. 
 
Het richtschema is gerealiseerd in overleg met de gewestelijke en gemeentelijke overheden, de NMBS en de operatoren van het openbaar vervoer. Het is gebaseerd op de gedeelde ambitie om de functiemix in de wijk te versterken en de buurt aangenamer en levendiger te maken, ten voordele van de bewoners, de Brusselaars in het algemeen en de gebruikers van het station. Er gaat vooral veel aandacht naar de herwaardering van de openbare ruimte en de verbetering van het intermodale knooppunt
 
Tegen 2020 en 2030 moet de uitvoering van het richtschema leiden tot de bouw van woningen en voorzieningen en de herinrichting van de openbare ruimte van dit centrale punt in Brussel, met oog voor een rationeel beleid op het vlak van kantoorbouw. 
 
De opdrachtgever van dit project is een team bestaande uit het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling (mandataris), de Directie Studies en Planning van Brussel Stedelijke Ontwikkeling en de directie Strategie van Brussel Mobiliteit. Deze samenwerking illustreert de noodzaak van een nauwe relatie tussen het stadsproject, het mobiliteitsproject en de strategische en operationele stedenbouwkundige aspecten. 
 
De projectleiding is in handen van een multidisciplinaire team, dat in september 2013 werd geselecteerd na een internationale wedstrijd. Het team staat onder leiding van het architectuur- en stedenbouwbureau l’AUC / l’AUC AS (Djamel Klouche) met NFA (stedenbouw en architectuur), Bureau Bas Smets (landschapsarchitectuur), EGIS (mobiliteit), EGIS Conseil (stedenbouwkundige programmatie en vastgoedexpertise), Transsolar (duurzame ontwikkeling), BG (stabiliteit, bijzonder technieken), 8-18 (verlichting) en Encore (grafische vormgeving, stedelijke bewegwijzering).
 
Het project is besproken met de operatoren die verantwoordelijk zijn voor de herontwikkeling van de wijk, onder meer via een begeleidingsproces van de vastgoed- en mobiliteitsprojecten die in de wijk lopen. 
 
Deze dynamiek wordt de komende maanden voortgezet met het oog op de omzetting van het richtschema naar een BBP en de opvolging van de vergunningsaanvragen. Deze moeten in overeenstemming zijn met de oriëntaties van het richtschema.
 

 

Zuidwijk
Richtschema goedgekeurd in eerste lezing

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft het richtschema voor de wijk van het Zuidstation goedgekeurd in eerste lezing. Dit document schetst de ontwikkeling van deze wijk tegen 2020 en 2030. 
 
Dit werk wordt voortgezet met het oog op de goedkeuring in tweede lezing van het richtschema, de omzetting naar een BBP en de verlening van de vergunningen die in overeenstemming moeten zijn met de oriëntaties van het richtschema. 
 

Zuidwijk
Stand van zaken

Minister-President en Djamel Klouche, de stedenbouwkundige die verantwoordelijk is voor de opmaak van het richtschema, hebben op woensdag 12 maart tijdens de MIPIM-beurs 2014 een overzicht gegeven van de denkpistes over de toekomst van de Zuidwijk.
 
Het is inderdaad nodig een gewestelijke strategie uit te tekenen voor de Zuidwijk, die fungeert als grootste spoorknooppunt in België en internationale toegangspoort tot Brussel, om zo de ontwikkeling van dit gebied in goede banen te leiden en een antwoord te bieden op de noden die zich stellen als gevolg van de bevolkingsgroei.
 
Het komt er kort samengevat op neer dat we de internationale functie van dit gebied verenigbaar moeten maken met een plaatselijk buurtleven. Daartoe is het nodig de woonfunctie en het aanbod van uitrustingen te versterken, te ijveren voor een betere kwaliteit en een beter beheer van de openbare ruimten en te zorgen voor een ontlasting op het vlak van mobiliteit.
 
Na een internationale wedstrijd kreeg het team van Djamel Klouche de opdracht om na te gaan hoe dit evenwicht bereikt kan worden. Het team dankt deze selectie aan zijn offerte die het concept van een ‘woonvriendelijke stationsomgeving’ naar voor schuift.
 
Het richtschema, waarover vanochtend een stand van zaken werd voorgesteld, bevat een aantal solide voorstellen waaraan realistische uitvoeringstermijnen gekoppeld zijn en die het op middellange termijn mogelijk moeten maken de residentiële en de tertiaire functie op voet van gelijkheid te brengen.
 
Zo moeten de projecten Victor en Jamar tegen 2020 tussen de 45 en 50.000 m² bijkomende huisvesting opleveren. Tegen datzelfde jaar moeten de vierhoeken, dit zijn de leegstaande ruimten die zich bevinden onder de spoorwegen en een totale oppervlakte van 15.000 m² innemen, een nieuwe inrichting krijgen en plaats bieden voor uitrustingen, winkels en een permanente markt. Openbare ruimten zoals de overdekte straat en de Europa-esplanade zullen heraangelegd worden en blijven dienen als vaste locatie voor de traditionele zondagsmarkt. Verder moet een nieuw vastgoedproject aan de Fonsnylaan ruimte bieden voor de kantoren van de NMBS-groep, die momenteel gevestigd zijn op het huizenblok Frankrijk / Bara. Ook het postsorteercentrum zal behouden blijven en een herwaardering ondergaan, waardoor het plaats moet bieden voor een programmering die vatbaar is voor evolutie.
 
Tot slot zal met behulp van de budgetten waarin voorzien is in het meerjarig investeringsplan van de NMBS voor de periode 2013-2025, een ambitieuze renovatie plaatsvinden van het Zuidstation.
 
Tegen 2025 zijn voor het huizenblok Frankrijk - Bara voornamelijk huisvestingsprojecten gepland, die minstens 40.000 m² woningen moeten opleveren. In de tweede fase van het Fonsny-project zal tevens voorzien worden in huisvesting voor studenten.
 
De Minister-President roept de NMBS en de gemeenten vandaag op om hun overleg af te ronden met het oog op een formele goedkeuring van het richtschema. Tijdens dit overleg dient onder meer aandacht uit te gaan naar de voorwaarden voor de inplanting van een nieuwe internationale terminal, een project dat uitgaat van Eurostation. De NMBS-groep wordt verzocht om zich hierover formeel uit te spreken.
 

Bron: persbericht van het Kabinet van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Zuidwijk hertekend!

Het Brussels Gewest heeft een team aangesteld om het stedelijk project te ontwikkelen van de buurt rond het internationaal treinstation Brussel Zuid.
 
Het multidisciplinaire team staat onder leiding van Djamel Klouche van het l'AUC / l’AUC AS met NFA (stedenbouw en architectuur), Bureau Bas Smets (landschapsarchitectuur), EGIS (mobiliteit), EGIS Conseil (stedenbouwkundige programmatie en vastgoedexpertise), Transsolar (duurzame ontwikkeling), BG (stabiliteit, bijzonder technieken), 8-18 (verlichting) en Encore (grafische vormgeving, stedelijke bewegwijzering).
 
De aanstelling komt er nadat de Minister-President, samen met de Minister van Openbare Werken en de Staatssecretaris voor Mobiliteit een internationale oproep gelanceerd had. Het opdrachtgeverschap wordt gedeeld door de Directie Studies en Planning van het Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, de Directie Strategie van Mobiel Brussel en het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling (ATO), dat optreedt als gevolmachtigde van de opdrachtgevers. 
 
De laureaat heeft de opdracht een richtschema voor de Zuidwijk uit te werken waarin zowel de stedenbouwkundige aspecten als mobiliteit behandeld worden.
 
Daarbij zal samengewerkt worden met alle actoren uit de wijk, waaronder in de eerste plaats de NMBS, om te komen tot een gemeenschappelijk project. Het opzet is de juiste omstandigheden te creëren voor het scheppen van een echte multifunctionele wijk, de versterking van de tertiaire pool en de verbetering van de mobiliteit in de Zuidwijk. Bijzondere aandacht zal ook besteed worden aan de intermodale pool. 
 
Daarnaast zal de laureaat de volgende 10 jaar ook de ontwikkeling van de projecten in de wijk begeleiden en op die manier de identiteit en de vitaliteit ervan mee helpen vormen.
 
Het project steunt op de gemeenschappelijke wens van de Minister-President, de Minister van Openbare Werken en de Staatssecretaris voor Mobiliteit om de wijk in verbinding met de aangrenzende wijken herin te richten, deze autoluwer te maken zodat de voetgangers er de prioritaire gebruikers worden, en door het kaderen van de grote publiek en private vastgoedprojecten die in de wijk ontwikkeld worden ontwikkeld, met name door de NMBS.
 

Foto (ADT-ATO/CP):
De ploeg die het richtschema Zuidwijk zal realiseren, van links tot rechts: Nicolas Firket (NFA), Djamel Klouche (AUC), Bas Smets (BBS), Frédéric Danel (EGIS) et Julia Tournaire (AUC).

 

Zuidwijk
Lancering van een richtschema

22 kandidatuurdossiers werden ontvangen in het kader van een openbare oproep tot mededinging (onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking) om een team te selecteren voor het stedelijk projectmanagement met de opdracht om een richtschema voor de Zuidwijk uit te werken. Deze oproep werd in februari gepubliceerd op vraag van de Regering van het Brussels Gewest.

Vervolgens zullen 3 tot 5 kandidaten worden uitgenodigd om een offerte in te dienen. De winnaar van de opdracht zou voor de zomer van 2013 bekend moeten zijn.
Het geselecteerde team heeft zes maanden om het stadsproject te ontwerpen op basis van de uitdagingen en de krachtlijnen die zijn aangegeven in de oriëntatienota van het ATO. Tevens zal het team de opdracht krijgen om de uitgevoerde projecten in de wijk op de lange termijn te begeleiden.

Het opdrachtgeverschap is in handen van het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling (mandataris), de Directie Studies en Planning van het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Directie Strategie van Mobiel Brussel.