< Back to the map

Delta Herrmann-Debroux

District Delta Herrmann-Debroux
District Delta Herrmann-Debroux
 
District Delta Herrmann-Debroux
District Delta Herrmann-Debroux
 
District Delta Herrmann-Debroux
District Delta Herrmann-Debroux
 
District Delta Herrmann-Debroux
District Delta Herrmann-Debroux
 
District Delta Herrmann-Debroux
District Delta Herrmann-Debroux
 
District Delta Herrmann-Debroux
District Delta Herrmann-Debroux
 
District Delta Herrmann-Debroux
District Delta Herrmann-Debroux
 
District Delta Herrmann-Debroux
District Delta Herrmann-Debroux
 
District Delta Herrmann-Debroux
District Delta Herrmann-Debroux
 
District Delta Herrmann-Debroux
District Delta Herrmann-Debroux
 
District Delta Herrmann-Debroux
District Delta Herrmann-Debroux
 
District Delta Herrmann-Debroux
District Delta Herrmann-Debroux
 
District Delta Herrmann-Debroux
District Delta Herrmann-Debroux
 
District Delta Herrmann-Debroux
District Delta Herrmann-Debroux
 
District Delta Herrmann-Debroux
District Delta Herrmann-Debroux
 
District Delta Herrmann-Debroux
District Delta Herrmann-Debroux
 
District Delta Herrmann-Debroux
District Delta Herrmann-Debroux
 
District Delta Herrmann-Debroux
District Delta Herrmann-Debroux
 
District Delta Herrmann-Debroux
District Delta Herrmann-Debroux
 
District Delta Herrmann-Debroux
District Delta Herrmann-Debroux
 
District Delta Herrmann-Debroux
District Delta Herrmann-Debroux
 
District Delta Herrmann-Debroux
District Delta Herrmann-Debroux
 
District Delta Herrmann-Debroux
District Delta Herrmann-Debroux
 
District Delta Herrmann-Debroux
District Delta Herrmann-Debroux
 
District Delta Herrmann-Debroux
District Delta Herrmann-Debroux
 
District Delta Herrmann-Debroux
District Delta Herrmann-Debroux
 
District Delta Herrmann-Debroux
District Delta Herrmann-Debroux
 

perspective.brussels heeft een strategie ontwikkelt voor het grondgebied aan weerszijden van de E411-snelweg, van de gewestgrens tot de Deltasite.

Het stedelijke gebied Delta-Hermann-Debroux langs de E411-snelweg waarlangs ontelbare voertuigen Brussel in- en uitrijden, biedt een waaier aan bestemmingen en activiteiten: een woud dat erkend is als Werelderfgoed, een topsportcentrum, een hypermarkt een vroegere spoorweg die omgevormd is tot een wandelweg, aanwezigheid van de Europese Commissie, een belangrijk knooppunt voor het openbaar vervoer van het Gewest, de Université Libre de Bruxelles, de Japanse school, een toekomstig ziekenhuis, enz.

Ondanks al die troeven is de wijk op stedelijk en ruimtelijk vlak niet samenhangend ingericht.  De activiteiten staan grotendeels los van elkaar en de weginfrastructuur vormt vaak een visuele en fysieke hinderpaal.

Een betere samenhang en levenskwaliteit

Om deze stadstoegang en zijn omgeving een nieuw gezicht te geven, heeft de Brusselse regering perspective.brussels gevraagd om het Richtplan van aanleg (RPA) van het Gewest aan te sturen. Dit plan voorziet een transformatie van de zone die in verschillende fasen kan gerealiseerd worden.

Het hoofddoel van het RPA is om de levenskwaliteit van de Brusselaars in het algemeen en de Oudergemnaars in het bijzonder te verbeteren.

De heraanleg van de E411 in een stadsboulevard is een van de voornaamste ambities van het project Herrmann-Debroux. Het gaat erom deze infrastructuur om te vormen in functie van een multimodale mobiliteitom de wijken opnieuw met elkaar te verbinden en ervoor te zorgen dat de voetgangers en de fietsers zich gemakkelijker kunnen verplaatsen.

Dit RPA vormt de eerste stap in een stedelijk transformatieproces en toont ons een ambitieuze visie voor deze stadstoegang binnen een tiental jaar.

Concrete projecten voor de Delta-Herrmann-Debrouxwijk

De nieuwe aanleg van de verkeersader E411 maakt eveneens een ambitieuzere aanpak mogelijk van bepaalde strategische gebieden die voorkomen binnen de reikwijdte van dit plan. Deze worden herzien om een stedelijke functionele mix te waarborgen, om de ontwikkeling van de infrastructuren, openbare ruimten en de groente ruimten mogelijk te maken:

Triomf

De heraanleg van de Triomf-site (tussen de Triomflaan, de Jules Cockxlaan en spoorlijn L26), waar vandaag monofunctionele kantoorgebouwen zijn gevestigd, beoogt de ontwikkeling van uitzonderlijke en gemengde gebouwen.

Beaulieu

De Beaulieu-site, waar momenteel de Europese Commissie is gevestigd, heeft als doel een overgangszone te zijn tussen een erg stedelijk deel (Delta en Jules Cockxstraat) en een meer landschappelijk deel (Watermaalbeekvallei). Vandaag treft men er een barrière van monofunctionele kantoorgebouwen aan. Het doel bestaat er zodoende in om op deze site de stedelijke integratie te verbeteren en de programmatische gemengdheid te bevorderen.

Driehoek

De ambitie voor deze site, die momenteel braak ligt en wordt gekenmerkt door een erg aanwezige infrastructuur (spoorlijnen L26, L26/2 en L161), is om het terrein te ontsluiten en het op te nemen in de stedelijke dynamiek door openbare ruimten in te richten en de ontwikkeling van een gemengde wijk (voorzieningen, huisvesting en groene ruimten) te bevorderen.

Delta (P+R en MIVB-site)

De herontwikkeling van de Delta-site, waar momenteel een P+R en de MIVB-stelplaats zijn gevestigd, is bedoeld om "de stad te vervolledigen". Het doel is om een nieuwe gemengde wijk (huisvesting, activiteiten, voorzieningen) te creëren met kwalitatieve en stedelijke verbindingen, op de plaats waar zich momenteel een grote openluchtparking bevindt.

Demey

De Demey-site beschikt over de kenmerken van een retailpark in de stadsrand: een weinig dichte ruimte die zich uitstrekt over een erg groot perceel, die rond een openluchtparking is opgebouwd en waar elk grote handelszaak een eigen gebouw inneemt. De ambitie is om deze site grondig te herstructureren door een programmatorische gemengdheid te ontwikkelen om er een actief stadsleven tot stand te brengen

Voorgeschiedenis

Mei 2017: Een prijsvraag heeft het mogelijk gemaakt een multidisciplinair team aan te stellen, samengesteld uit stadsontwerpers van ORG SQUARED, landschapsarchitecten van D'ici-là, mobiliteitsdeskundigen Sweco, deskundigen inzake milieueffectenbeoordeling Aries en het platform voor burgerparticipatie Common Ground om zich te buigen over de heraanleg van de zone Delta-Herrmann-Debroux.

Mei 2017:  Een definitiestudie maakte het mogelijk een diagnose te stellen van de gebieden en omliggende wijken door de behoeften te schetsen op het gebied van huisvesting, onderwijsvoorzieningen, economische mobiliteits- alsmede landschapsactiviteiten. Zij heeft ook stedelijke aanbevelingen geformuleerd voor de toekomstige ontwikkeling van de site.

November 2017 - Januari 2018:  Twee informatie- en raadplegingsvergaderingen werden georganiseerd om het plan te aan te wakkeren door middel van de ervaring van de bewoners en de gebruikers van de wijk.

Mei 2018: De regering geeft aan perspective.brussels de opdracht een ontwerp van RPA uit te werken.

Juni 2018: Drie openbare informatievergaderingen vonden plaats respectievelijk op 4, 5 en 20 juni, overeenkomstig artikel 3 § 4 van het besluit van 3 mei 2018 betreffende het informatie- en participatieproces voor het publiek voorafgaand aan de uitwerking van de ontwerpen van richtplan van aanleg.

Mei 2019: het ontwerpplan van aanleg (RPA) Delta-Herrmann-Debroux werd dd. 9 mei 2019 in eerste lezing goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

Eind 2019: Van 10 oktober tot 9 december 2019 werd het ontwerpplan van aanleg (RPA) onderworpen aan een openbaar onderzoek in de gemeenten Oudergem, Watermaal-Bosvoorde, Elsene, Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Lambrechts-Woluwe, Ukkel, Etterbeek en in de stad Brussel.

Juli 2020: De Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC) verleende haar advies omtrent het ontwerp van richtplan.

Juli 2021:  De Regering bekrachtigde het RPA in tweede lezing dd. 22 juli 2021

28 april 2022: Het RPA werd in derde en laatste lezing bekrachtigd door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het treedt in werking 15 dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Juni 2022: Het RPA treedt in werking dd. 1 juni, publicatiedatum in het Belgisch Staatsblad.

En nu?

Naar aanleiding van de goedkeuring in tweede lezing van het RPA verzocht de Regering om het advies van de Raad van State. Laatstgenoemde verklaarde zich onbevoegd om advies te verlenen. Het ontwerp werd vervolgens voor een derde lezing voorgelegd aan de Regering. Het treedt in werking 15 dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

De volgende documenten zijn beschikbaar:

  • Het Richtplan van Aanleg (RPA) : informatief luik, strategisch en verordenend luik,  en kaarten
  • Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het RPA
  • Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de ambtenaren die belast zijn met het verslag over de opvolging van de noemenswaardige effecten op het milieu van de uitvoering van het RPA
  • De evaluatie van de milieu-impact (Milieueffectenrapport (deel 1, deel 2, deel 3) en Niet-technische samenvatting)

In overeenstemming met de artikelen 30/7 alinea 4 en 30/11 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, zal een verslag gemaakt worden van de opvolging van de voornaamste milieueffecten bij het uitvoeren van het Richtplan van Aanleg, opdat eventuele corrigerende maatregelen geïdentificeerd en uitgevoerd kunnen worden.
Dit verslag wordt om de 5 jaar, vanaf de goedkeuring van het RPA, overgedragen aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en gepubliceerd op de website van perspective.brussels. De praktische modaliteiten van deze opvolging, van toepassing op het huidig RPA, worden gespecifieerd door het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest en gelijktijdig goedgekeurd.