Stedelijke dichtheid en levenskwaliteit met elkaar verzoenen. Een terugblik op het eerste themajaar van projecting.brussels

Een bundel met aanbevelingen vat de denkpistes samen

Publication

Posted on 22 September 2022

 


© perspective.brussels/Louis Bonte

© perspective.brussels/Louis Bonte

De organisatie van het eerste themajaar van projecting.brussels rond het thema stedelijke dichtheid werd verstoord door de coronacrisis en de gevolgen ervan op het functioneren van steden en ons dagelijks leven. We konden geen betere manier bedenken om de sociale, gezondheids- en klimaataspecten van de stadsplanning onder de aandacht te brengen!

Er werd een bundel met aanbevlingen opgesteld

Het is een samenvatting van de face to face en virtuele uitwisselingen van dit themajaar met internationale deskundigen in verschillende domeinen zoals architectuur, economie, design en biologie .

Stedelijke dichtheid: bundel met aanbevelingen

projecting.brussels, waarover gaat dit ?

De missie van projecting.brussels is drieledig:

  • een jaarlijkse en transversale opvolging van de contextuele evolutie van het gewest
  • overleg met de gewestelijke actoren die betrokken zijn bij de uitvoering van het stadsproject
  • praktische en prospectieve reflectie over de thema's van het stadsproject

Meer informatie over projecing.brussels

Naast de bundel met aanbevelingen werd het thema van stedelijke dichtheid ook opgepikt in het kader van conferenties en lopende projecten. Bijvoorbeeld:

Lees het interview met Antoine de Borman (directeur-generaal, perspective.brussels) en Sunita Van Heers (Sureal) in Trends-Tendance van 8.09.22: "La densification bruxelloise doit être bien plus qualitative" (PDF-versie)

Een nieuw themajaar voor projecting.brussels met de ‘stadswijk’ als invalshoek

Net zoals het jaar van de 'stedelijke dichtheid' zal dit nieuwe themajaar ons in staat stellen bepaalde concepten uit het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) verder uit te werken en te concretiseren: welke zijn de planningsprincipes voor lokale identiteitskernen? Welke vorm moet de buurtstad aannemen? Hoe kunnen we  het concept van de tien-minuten-stad toepassen? Hoe beantwoorden we aan de noden in het dagelijks leven van inwoners op ‘wijkschaal’? Of nog, de uitdagingen op het vlak van sociale inclusie en klimaattransitie?

Deze denkoefening zal gebeuren met alle betrokken stadsactoren.

Op het einde van de rit zullen organisatorische en programmatische aanbevelingen worden gedaan voor de verschillende niveaus van het Brussels Gewest. Hiermee zal ook worden bijgedragen aan de actualisering van het GBP.

Hoe ziet de organisatie van dit nieuwe themajaar er uit?

Het themajaar is gestructureerd in 2 hoofdfasen:

  • In een eerste fase wordt 'de wijk' gedefinieerd. Aan de hand van een Work in Progress (WIP) met projectleiders van Perspective en experten en actoren uit het werkveld wordt in debat gegaan over het vraagstuk ‘wat is een ideale buurt?' en worden actiepunten geformuleerd.
  • Nadien volgt een fase van verkenning en analyse waarbij voorstellen worden gedaan betreffende de verschillende deelaspecten die in de eerste fase werden geïdentificeerd. Deze fase zal toegankelijk zijn voor het publiek via workshops, conferenties, masterclasses en terreinbezoeken.

En savoir plus