< Terug naar de kaart
Schoolcontractkaart 2023
Schoolcontractkaart 2023
© perspective.brussels
Athenée Royale d
Athenée Royale d'Etterbeek
© perspective.brussels (Reporters_Eric Herchaft)
School Arc-en-ciel (Vorst)
School Arc-en-ciel (Vorst)
© © ADT-ATO (Reporters_Eric Herchaft)

Het Schoolcontract is een gewestelijk programma voor stadsvernieuwing. Het wil schoolbuurten in Brussel opwaarderen en de relatie tussen scholen en hun omgeving versterken.

Het schoolcontract: handleiding

Gecoördineerd door de Dienst Scholen van perspective.brussels heeft dit programma als doelstelling om een betere stedelijke integratie van scholen te bevorderen. In de eerste plaats gaat de aandacht naar scholen die een kwetsbare schoolpopulatie opvangt, die zich in Zones van Stedelijke Herwaardering bevinden en onderbenutte ruimtes ter beschikking hebben.

De ZSH kan u raadplegen via BruGIS. U kan tevens nagaan of een bepaald adres zich al dan niet binnen de ZSH bevindt via de Wijkmonitoring.

Een win-winsituatie voor de school en de wijk

Het Schoolcontract biedt zowel de school als de wijk tal van voordelen. De Scholen krijgen gewestelijke steun om hun omgeving aangenamer en veiliger te maken (een kwalitatieve en veilige omheining van de school, groene ruimten, beveiliging, enz.). Verenigingen en buurtbewoners kunnen buiten de schooluren meegenieten van de schoolinfrastructuur (vb. sportzaal, tentoonstellingsruimte, speelplaats, ...).

Scholen zijn een prioriteit voor de Brusselse gewestelijke ontwikkeling

De school is de ideale plek voor contacten tussen culturen en generaties. Deze uitwisseling is essentieel voor de stadsontwikkeling. De opwaardering van schoolbuurten en een betere integratie van de school in haar omgeving zijn dan ook prioriteiten van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) en van Strategie 2025 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Brussels programma voor onderwijs, doelstelling 6 - Pijler 2 van de Strategie 2025).

Het schoolcontract streeft een drievoudig doel na

  •  stedelijke integratie van de onderwijsinstellingen te verbeteren;
  •  aanbod van collectieve voorzieningen voor de inwoners van de wijk te verhogen via het openstellen van de onderwijsinstellingen buiten de schooluren: toegang tot de sportinfrastructuur, tot de refter, openstelling van het schoolplein enz.;
  •  school open te stellen voor de buurt door middel van socio-economische acties en operaties van herdefiniëring van de openbare ruimte

Principes van het Schoolcontract

Elk Schoolcontract steunt op de samenwerking tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de school, haar inrichtende macht en de gemeente waar ze zich bevindt. Het betrekt ook de verenigingen in de wijk, de buurtbewoners, de gebruikers van de school en de beheerders van de gemeenschappelijke infrastructuur.

Het Schoolcontract voorziet investeringen en interventies op en rond de school over een periode van vijf jaar. Per contract wordt maximaal 2,5 miljoen euro toegewezen.

Elk Schoolcontract doorloopt twee fasen: eerst een studie- en diagnosefase, gevolgd door een operationele fase.

Tijdens de studie- en diagnosefase wordt de school en haar omgeving onder de loep genomen:

  •  de relatie tussen de school en haar buurt wordt geanalyseerd, maar ook de gemeenschappelijke ruimte die voorhanden is, de mogelijkheden om schoolinfrastructuur door de buurtbewoners te laten gebruiken, de staat van het straatmeubilair en de stedelijke infrastructuur, enz.,
  •  de school (leerkrachten, leerlingen, ouders) en de wijk (buurtbewoners, gemeente, verenigingen, handelaars, ...) worden betrokken bij het denkproces.

Aan het begin van de studie- en diagnostische fase wordt een participatief proces voorzien. Dit heeft tot doel de behoeften en verwachtingen van de verschillende doelgroepen van het schoolcontract te definiëren: studenten, leerkrachten, organiserende overheden, inwoners en verenigingen, winkeliers en economische actoren... De participatieve aanpak maakt het mogelijk om de programmatie te organiseren via een "bottom-up" dynamiek en streeft een coproductie door de verschillende actoren na.

Op het einde van de diagnosefase worden een verbeterprogramma en een investerings- en actieplan opgesteld.

De gewestregering moet eerst het investerings- en actieplan goedkeuren en de nodige fondsen toekennen, vooraleer de operationele fase opgestart kan worden. Dit gaat gepaard met nauwkeurig omschreven uitvoeringsmodaliteiten.

Het Schoolcontract en de lopende projecten

Schoolcontract : Pilootfase

In 2017 werd de studie- en diagnosefase afgerond, waarna sinds 2018 in vier proefscholen een Schoolcontract van start ging. 

Meer informatie over de pilootfase van het Schoolcontract

Eerste reeks: 4 schoolcontracten voor de periode 2020-2024


Op 5 december 2019 selecteerde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 4 schoolcontracten voor de periode 2020-2024. Die contracten hebben betrekking op vier Brusselse scholen.

Meer informatie over de eerste reeks van het Schoolcontract

Tweede reeks: 2 schoolcontracten voor de periode 2021-2025

Op 5 december 2019 selecteerde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 2 schoolcontracten voor de periode 2021-2025. Die contracten hebben betrekking op vijf Brusselse scholen.

Meer informatie over de tweede reeks van het Schoolcontract

Met de pilootfase, de eerste en de tweede reeksen zijn dan 14 scholen in de kwetsbare wijken van 6 Brusselse gemeenten ingeschakeld in het systeem van de schoolcontracten.

Derde reeks: 3 schoolcontracten voor de periode 2022-2026

Op 18 novembert 2021 selecteerde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 3 schoolcontracten voor de periode 2022-2026: Instituut van de Ursulinen in Koekelberg; Institut de Mot Couvreur in Brussel-Stad; GVB Scheutplaneet in Anderlecht.

Vierde reeks: 3 schoolcontracten voor de periode 2023-2027

Op 18 novembert 2021 selecteerde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 3 schoolcontracten voor de periode 2023-2027: Ecole n°1 in Molenbeek; Ecole Edmond Peeters in Elsene; Atheneum Anderlecht in Anderlecht.

De projectoproepen

De ervaring van het pilootproject toonde het belang aan om dit regionale stadsvernieuwingsprogramma voort te zetten en te ontwikkelen.

Tweejaarlijks zal een projectoproep voor nieuwe Schoolcontracten worden gelanceerd.. Deze projectoproep zal goedgekeurd moeten worden door de gewestregering.

Elk nieuw Schoolcontract ontvangt een budget van maximum 2,5 miljoen euro.

De volgende tweejaarlijkse oproep tot kandidaatstelling wordt in mei 2023 gelanceerd.