Task Force Voorzieningen

De Task Force Voorzieningen verduidelijkt de noden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het vlak van collectieve voorzieningen, bevordert de planning en de verwezenlijking ervan.

  Beschrijving

  De Task Force Voorzieningen is bedoeld om de programmatie en de verwezenlijking van voorzieningen van collectief belang te vergemakkelijken op het Brussels grondgebied. Daartoe versterkt ze:

  • de territoriale visie voor voorzieningen op gewestelijke schaal;
  • de coördinatie en de begeleiding van projecten met betrekking tot voorzieningen;
  • de planning voor grote voorzieningen, die dienstdoen als katalysator voor het ontwikkelen van strategische zones.

  Een gewestelijk platform voor reflectie en informatie-uitwisseling

  In maart 2018 heeft perspective.brussels een Task Force Voorzieningen in het leven geroepen die verschillende administraties en operationele actoren samenbrengt, met als doelstellingen:

  • de noden van het Gewest inzake collectieve voorzieningen te verduidelijken, in het bijzonder grote voorzieningen waarvoor tot dan toe weinig transversale en territoriale studies waren gebeurd;
  • de vragen naar ruimte voor het ontwikkelen van voorzieningen te achterhalen en te verzamelen;
  • de verbinding te leggen tussen het aanbod van onroerend goed en de vraag van initiatiefnemers van projecten voor voorzieningen, maar ook tussen de verschillende partners en lopende projecten om op die manier de instellingen uit hun cocon te helpen halen.

  Als operator belast met stadsprogrammatie en territoriale planning stuurt Perspective deze Task Force Voorzieningen aan. De andere partners zijn momenteel:

  Instrumenten ten dienste van een visie

  Instrumenten ten dienste van een visie

  De Task Force Voorzieningen werd in 2018 opgericht op initiatief van Perspective, uitgaande van de vaststelling dat voorzieningen van algemeen belang een zogenaamde zwakke stedelijke functie zijn in de zin dat ze niet worden gedragen door marktlogica's. De overheid moet ze daarom "beschermen’ en strategieën ten uitvoer brengen waarmee ruimten worden gevrijwaard om hieraan plaats te bieden in de stad ten gunste van de burgers.

  Hoewel het Gewest wel degelijk de ambitie koestert om de ‘buurtstad’ te consolideren en gemengdheid van functies en levenskwaliteit op het niveau van de wijken te bieden, krijgt Perspective in de praktijk te maken met de moeilijkheid om bij de uitwerking van de planning garanties te bieden voor de evenwichtige ontwikkeling van de functies die noodzakelijk zijn voor de solidaire buurtstad.

  Het lijkt dus van essentieel belang de behoeften op gewestelijk en lokaal niveau in kaart te brengen om vervolgens te kunnen werken aan de middelen om aan die behoeften tegemoet te komen. Het lijkt noodzakelijk om te zorgen voor de aanwending van specifieke middelen om het voortbestaan te garanderen van voorzieningen van openbare dienstverlening, openbare ruimten (met inbegrip van groene ruimten) en productieactiviteiten, i.e. activiteiten die essentieel zijn voor de stad maar niet door de privésector worden ontwikkeld omdat ze niet (voldoende) rendabel zijn.

  De TFV, waarvan het principe en de doelstellingen door de Brusselse regering en de erbij betrokken actoren zijn gevalideerd, heeft zich bijzonder goed ontwikkeld en heeft het mogelijk gemaakt de behoeften aan openbare voorzieningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verduidelijken, meer bepaald de grote, meer uitzonderlijke voorzieningen waarvoor nog maar weinig studies waren verricht.

  De TFV heeft een netwerk van institutionele actoren die betrokken zijn bij de planning van voorzieningen in het BHG bijeengebracht en geconsolideerd. Ook de inventaris van het aanbod en de vraag heeft zich goed ontwikkeld en hetzelfde geldt voor de dienst van matchmaking tussen enerzijds de voorzieningen op zoek naar een plaats en anderzijds de plaatsen waar voorzieningen kunnen worden geïnstalleerd.

  Recentelijk werd de gewestelijke strategie aangevuld met een opdracht van meer operationele aard die werd toevertrouwd aan citydev.brussels.

  Contact

  tfe () perspective ! brussels

  Nieuws