Boordtabel van de RPA's

De onderstaande tabel geeft een overzicht van alle huidige RPA's op het grondgebied van het Gewest.

  In het geval van substantiële wijzigingen aan het project aan het einde van de openbare enquêteprocedure, wordt het gewijzigde project onderworpen aan een 1e bis-lezing, onder voorbehoud van een nieuwe openbare enquête, en wordt de beschreven procedure vanaf dit stadium herhaald.

  Boordtabel

  Naam van het RPA Stappen

  RPA - Defensie-site
  PAD Defense

  Een groot potentieel voor stadsontwikkeling en interregionaal overleg

  Besluit tot opstelling
  Voorbereiding van de projectontwikkeling
  Burgerraadpleging / Informatie en deelname

  Van 2 september tot 17 oktober 2019 werd een informatie- en participatiefase georganiseerd. In het kader hiervan organiseerde perspective.brussels op 17 september een informatie- en participatiebijeenkomst in het Da Vinci Science Park in Evere om input te leveren voor het RPA-project, dankzij de meningen van omwonenden en gebruikers.

  Opstelling van het ontwerp
  Goedkeuring in 1e lezing

  14/09/2023 : het ontwerp van Richtplan van Aanleg (RPA) voor de Defensie-site werd in eerste lezing goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

  Openbaar onderzoek en advies van de instanties

  Van 20/10 tot 22/12/2023, wordt dit ontwerp nu aan een openbaar onderzoek onderworpen

  Advies van de GOC
  Analyse van het proces van openbare raadpleging, overleg en arbitrages
  Eventuele aanpassing van het project
  Goedkeuring in 2e lezing
  Advies van de Raad van State
  Eventuele aanpassing van het project
  Goedkeuring in 3e lezing
  Publicatie en inwerkingtreding
  Uitvoering van het project

  RPA - Heizel
  Site du Heysel

  Beschrijving Volgens de door Perspective ontwikkelde methodologie zijn de planningswerkzaamheden gebaseerd op een gedetailleerde diagnose. Raadpleeg de definitiestudie ' Heizel en omgeving '...

  Besluit tot opstelling

  Juni 2019

  Voorbereiding van de projectontwikkeling
  Burgerraadpleging / Informatie en deelname

  Van 2 september tot 17 oktober 2019 werd een informatie- en participatiefase georganiseerd. Als onderdeel hiervan organiseerde perspective.brussels op 17 september een informatie- en participatiebijeenkomst om input te leveren voor het ontwerp van het RPA, op basis van de meningen van buurtbewoners en gebruikers.

  Opstelling van het ontwerp
  Goedkeuring in 1e lezing
  Openbaar onderzoek en advies van de instanties
  Advies van de GOC
  Analyse van het proces van openbare raadpleging, overleg en arbitrages
  Eventuele aanpassing van het project
  Goedkeuring in 2e lezing
  Advies van de Raad van State
  Eventuele aanpassing van het project
  Goedkeuring in 3e lezing
  Publicatie en inwerkingtreding
  Uitvoering van het project

  RPA - Herrmann-Debroux
  Croisement Herrmann-Debroux et Souverain - Direction Forêt de Soignes

  Beschrijving Een betere levenskwaliteit Om deze stadstoegang en zijn omgeving een nieuw gezicht te geven, heeft de Brusselse regering perspective.brussels gevraagd om het Richtplan van aanleg (RPA)...

  Besluit tot opstelling

  Mei 2018

  Voorbereiding van de projectontwikkeling
  Burgerraadpleging / Informatie en deelname

  Op 4, 5 en 20 juni 2018 werden drie openbare informatievergaderingen gehouden.

  Opstelling van het ontwerp
  Analyse van het proces van openbare raadpleging, overleg en arbitrages
  Eventuele aanpassing van het project

  Aanpassing van het project naar aanleiding van het openbaar onderzoek en het advies van de GOC.

  Advies van de Raad van State

  Na de goedkeuring van het RPA in tweede lezing heeft de regering het advies gevraagd van de Raad van State. Deze verklaarde zich onbevoegd om advies uit te brengen.

  Eventuele aanpassing van het project
  Goedkeuring in 3e lezing

  28/04/2022
  Definitieve goedkeuring van het RPA.

  Publicatie en inwerkingtreding

  01/06/2022
  Inwerkingtreding van het RPA.

  Uitvoering van het project

  De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) is verantwoordelijk voor het operationele platform van het Herrmann-Debroux PAD, dat werd opgericht op het moment dat het RPA werd goedgekeurd.

  RPA - Heyvaert
  Proposition de réaménagement des espaces publics et verts autour du canal et de la rue Heyvaert

  Een hertekende Heyvaertwijk met woningen, productieactiviteiten en groene ruimten.

  Besluit tot opstelling

  05/2018 - De regering geeft perspective.brussels de opdracht om een RPA op te stellen

  Voorbereiding van de projectontwikkeling
  Burgerraadpleging / Informatie en deelname

  06/2018 - 2 openbare informatievergaderingen werden gehouden op 4 en 5 juni, in overeenstemming met artikel 3, § 4 van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende het informatie- en inspraakproces van het publiek, voorafgaand aan de voorbereiding van de ontwerpen van het RPA.

  Opstelling van het ontwerp
  Goedkeuring in 1e lezing

  09/05/2019 - het Heyvaert RPA-project is in eerste lezing goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

  Advies van de GOC

  04/2020 - De GOC heeft haar advies over het ontwerpplan ingediend.

  Analyse van het proces van openbare raadpleging, overleg en arbitrages
  Eventuele aanpassing van het project

  Aanpassing van het project naar aanleiding van het openbaar onderzoek en het advies van de GOC.

  Advies van de Raad van State

  Na de goedkeuring van het RPA in tweede lezing heeft de regering het advies gevraagd van de Raad van State. Deze verklaarde zich onbevoegd om advies uit te brengen.

  Eventuele aanpassing van het project
  Publicatie en inwerkingtreding

  08/12/2021

  Uitvoering van het project

  Voor de uitvoering hiervan zal een groot aantal actoren samenwerken met het Brussels Gewest.

  RPA - Josaphat
  Josaphat: vue sur le bioparc

  De Josaphatsite, een verlaten spoorsite die omgevormd wordt in een gemengde, groene stadswijk

  Besluit tot opstelling

  Mei 2018

  Voorbereiding van de projectontwikkeling
  Burgerraadpleging / Informatie en deelname

  Juni 20218
  Op 8 en 11 juni vonden twee openbare informatievergaderingen plaats, overeenkomstig artikel 3, §4, van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende het informatie- en inspraakproces van het publiek voorafgaand aan de opstelling van de ontwerpen van het RPA.

  Opstelling van het ontwerp
  Goedkeuring in 1e lezing

  Mei 2019: Het ontwerp van RPA is in 1e lezing goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

  Juli 2021: Het RPA werd in 1ste lezing-bis goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

  Analyse van het proces van openbare raadpleging, overleg en arbitrages
  Eventuele aanpassing van het project

  Winter 2020-2021: Op basis van de adviezen van de autoriteiten en het openbaar onderzoek heeft de Brusselse regering perspective.brussels gevraagd om het RPA-ontwerp en het bijbehorende milieueffectrapport (MER) te wijzigen.

  Goedkeuring in 2e lezing
  Advies van de Raad van State
  Eventuele aanpassing van het project
  Goedkeuring in 3e lezing
  Publicatie en inwerkingtreding
  Uitvoering van het project

  RPA - Kazernes van Elsene - Usquare
  Exemple de développement du site

  Toegankelijk maken van de site van de voormalige Kazernes van Elsene en de reconversie ervan naar een levendige, duurzame en inclusieve wijk.

  Besluit tot opstelling

  Mei 2018.

  Voorbereiding van de projectontwikkeling
  Burgerraadpleging / Informatie en deelname

  Op 4 en 5 juni 2018 werden twee openbare informatiebijeenkomsten gehouden.

  Opstelling van het ontwerp
  Goedkeuring in 1e lezing

  December 2018.

  Analyse van het proces van openbare raadpleging, overleg en arbitrages
  Eventuele aanpassing van het project
  Advies van de Raad van State

  Na de goedkeuring van het RPA in tweede lezing heeft de regering het advies gevraagd van de Raad van State. Deze verklaarde zich onbevoegd om advies uit te brengen.

  Eventuele aanpassing van het project
  Goedkeuring in 3e lezing

  19/11/2020 - De Brusselse regering heeft in derde en laatste lezing het RPA voor de voormalige kazerne van Elsene definitief goedgekeurd.

  Publicatie en inwerkingtreding

  12/01/2021 - Het RPA treedt in werking

  Uitvoering van het project

  Sinds het RPA van kracht is, heeft de MSI het overgenomen en is overgegaan tot operationalisering.

  Lees meer op usquare.brussels

  RPA - Max (Maximiliaan-Vergote)
  Objectifs du PAD

  De haven wordt een integraal deel van de stad

  Besluit tot opstelling
  Voorbereiding van de projectontwikkeling
  Burgerraadpleging / Informatie en deelname

  Van 2 september tot 17 oktober 2019 werd een informatie- en participatiefase georganiseerd. In het kader hiervan organiseerde perspective.brussels op 17 september een informatie- en participatiebijeenkomst in het Centre Pôle Nord om input te leveren voor het RPA-project, dankzij de meningen van buurtbewoners en gebruikers.

   

  Opstelling van het ontwerp
  Goedkeuring in 1e lezing

  8 juni 2023

  Openbaar onderzoek en advies van de instanties

  Van 16/10 tot 19/12/2023, wordt dit ontwerp aan een openbaar onderzoek onderworpen.

  Analyse van het proces van openbare raadpleging, overleg en arbitrages
  Eventuele aanpassing van het project
  Goedkeuring in 2e lezing
  Advies van de Raad van State
  Eventuele aanpassing van het project
  Goedkeuring in 3e lezing
  Publicatie en inwerkingtreding
  Uitvoering van het project

  RPA - mediapark.brussels
  Parvis des Medias

  Een nieuwe gemengde en levendige wijk op de Reyers-site.

  Besluit tot opstelling

  05/2018

  Voorbereiding van de projectontwikkeling
  Burgerraadpleging / Informatie en deelname

  4 en 11/06/2018 - Burgerconsultatie tijdens de Week van de Stadsprojecten

  Opstelling van het ontwerp
  Analyse van het proces van openbare raadpleging, overleg en arbitrages

  17/06/21 : Besluit van de regering om wijzigingen aan te brengen op het RPA Mediapark, dat zal worden onderworpen aan een tweede openbaar onderzoek.

  Eventuele aanpassing van het project

  Zie "Openbaar onderzoek en advies van de instanties" 

  Goedkeuring in 2e lezing

  25/04/2024 - De Brusselse regering heeft in tweede en laatste lezing het RPA Mediapark definitief goedgekeurd.

  Advies van de Raad van State

  Overwegende dat de Regering geen verzoek om advies over dit besluit heeft gericht aan de afdeling Wetgeving van de Raad van State;

  Dat de afdeling Wetgeving van de Raad van State de adviesaanvragen betreffende de RPA's "Delta-Hermann-Debroux", "Voormalige kazernes van Elsene - Usquare", "Heyvaert" en "Weststation" niet-ontvankelijk heeft verklaard en dat de redenen voor die beslissing kunnen worden getransponeerd naar dit besluit;

  Eventuele aanpassing van het project
  Goedkeuring in 3e lezing

  25/04/2024 - De Brusselse regering heeft in tweede en laatste lezing het RPA Mediapark definitief goedgekeurd.

  Publicatie en inwerkingtreding

  Het RPA wordt in 2de en laatste lezing goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Het treedt in werking 15 dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

  Uitvoering van het project

  RPA - Ninoofsepoort
  Porte de Ninove en 2022

  Een coherentie visie voor dit grondgebied, vandaag sterk gericht op infrastructuur dat voorziet in de aanleg van ongeveer 35.000 m² openbare en privéwoningen en 3 hectare parken, een aanzienlijk potentieel voor lokale en grootstedelijke openbare voorzieningen en diverse economische activiteiten.

  Besluit tot opstelling

  Mei 2018.

  Voorbereiding van de projectontwikkeling
  Burgerraadpleging / Informatie en deelname

  4 en 11/06/2018 - Burgerconsultatie tijdens de Week van de Stadsprojecten

  Opstelling van het ontwerp
  Goedkeuring in 1e lezing

  14/02/2019 - Goedkeuring in 1e lezing

  12/01/2023 - Goedkeuring in eerste lezing (bis)

  Openbaar onderzoek en advies van de instanties

  Van 27/02/2019 tot 29/04/2019 vond er in de gemeenten Stad Brussel, Sint-Jans-Molenbeek en Anderlecht een openbaar onderzoek plaats naar het RPA Ninoofsepoort.


  Van 13/02/2023 tot 30/6/23 werd het RPA Ninoofsepoort (bis) onderworpen aan een openbaar onderzoek.

  Analyse van het proces van openbare raadpleging, overleg en arbitrages
  Eventuele aanpassing van het project

  Aanpassing van het project naar aanleiding van het openbaar onderzoek en het advies van de GOC.

  Advies van de Raad van State
  Eventuele aanpassing van het project
  Goedkeuring in 3e lezing
  Publicatie en inwerkingtreding
  Uitvoering van het project

  RPA - Weststation
  Gare de l'Ouest

  Een nieuwe woonwijk, een groot park en voorzieningen van lokaal en regionaal belang creëren

  Besluit tot opstelling

  Mei 2018

  Voorbereiding van de projectontwikkeling
  Burgerraadpleging / Informatie en deelname

  Juni 2018

  Opstelling van het ontwerp
  Goedkeuring in 1e lezing

  Januari 2019

  Analyse van het proces van openbare raadpleging, overleg en arbitrages
  Eventuele aanpassing van het project

  Aanpassing van het project naar aanleiding van het openbaar onderzoek en het advies van de GOC.

  Advies van de Raad van State

  Na de goedkeuring van het RPA in tweede lezing heeft de regering het advies gevraagd van de Raad van State. Deze verklaarde zich onbevoegd om advies uit te brengen.

  Eventuele aanpassing van het project
  Publicatie en inwerkingtreding

  3 december 2021

  Uitvoering van het project

  De regering heeft citydev.brussels belast met de operationele uitvoering van het RPA. Het project voorziet in woningen, winkels, economische activiteiten en verschillende gebruiksvriendelijke landschappen, waaronder een recreatiepark.