Stadswijk — 2de themajaar

Net zoals het jaar van de 'stedelijke dichtheid' zal dit nieuwe themajaar ons in staat stellen bepaalde concepten uit het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) verder uit te werken en te concretiseren : welke zijn de planningsprincipes voor lokale identiteitskernen? Welke vorm moet de buurtstad aannemen? Hoe kunnen we  het concept van de tien-minuten-stad toepassen? Hoe beantwoorden we aan de noden in het dagelijks leven van inwoners op ‘wijkschaal’? Of nog, de uitdagingen op het vlak van sociale inclusie en klimaattransitie?

  Beschrijving

  Deze denkoefening zal gebeuren met alle betrokken stadsactoren.

  Op het einde van de rit zullen organisatorische en programmatische aanbevelingen worden gedaan voor de verschillende niveaus van het Brussels Gewest. Hiermee zal ook worden bijgedragen aan de actualisering van het GBP.

  Hoe ziet de organisatie van dit nieuwe themajaar er uit?

  Het themajaar is gestructureerd in 2 hoofdfasen:

  • In een eerste fase wordt 'de wijk' gedefinieerd. Aan de hand van een Work in Progress (WIP) met projectleiders van Perspective en experten en actoren uit het werkveld wordt in debat gegaan over het vraagstuk ‘wat is een ideale buurt?' en worden actiepunten geformuleerd.
  • Nadien volgt een fase van verkenning en analyse waarbij voorstellen worden gedaan betreffende de verschillende deelaspecten die in de eerste fase werden geïdentificeerd. Deze fase zal toegankelijk zijn voor het publiek via workshops, conferenties, masterclasses en terreinbezoeken.

  Contact