Onze missies

  De 'mission statement' omschrijft de bestaansreden van Perspective. Deze luidt als volgt:

  Perspective levert de expertise die het Brusselse Gewest nodig heeft om zijn troeven in kaart te brengen en ze in de toekomst op een duurzame manier verder te ontwikkelen.
  Zo wil de instelling:
  het publiek debat en de reflectie voeden;
  - beantwoorden aan de noden van de Brusselaars en 
  de levenskwaliteit in het Brussels Gewest verbeteren.

  De onderstaande opdrachten zijn gebaseerd op de referentieteksten, in het bijzonder de Ordonnantie houdende oprichting van het Brussels Planningsbureau (Perspective) van 29 juli 2015.

  Opdracht 1

  Territoriale en sociaaleconomische gegevens verzamelen, ontwikkelen, verwerken en genereren.

  Om de kennis van de sociaaleconomische en territoriale realiteit van Brussel te vergroten, verzamelt en verwerkt Perspective gegevens zodanig dat ze voor zichzelf spreken en met elkaar in wisselwerking treden. In de eerste plaats worden de behoeften en middelen in verscheidene domeinen in kaart gebracht. Vervolgens worden de gegevens verzameld: statistische gegevens afkomstig van administratieve bronnen, territoriale gegevens die worden verzameld door het organiseren van een stedenbouwkundig toezicht,…

  Het opstellen en genereren van gegevens en statistieken vereist ook de opslag en bescherming ervan.

  Opdracht 2

  Analyses uitvoeren, evaluaties maken en multidisciplinaire expertise ontwikkelen.

  Perspective levert de sociaaleconomische en territoriale kennis die het Gewest nodig heeft om passende ontwikkelingsstrategieën te bepalen. Perspective maakt een creatieve bundeling mogelijk van de verschillende soorten expertise, creëert links tussen de verschillende actoren en hanteert een multidisciplinaire analysemethode om de toekomst van het Gewest voor te bereiden. Op basis van de beschikbare gegevens speurt Perspective naar trends om een visie voor te stellen die de strategische besluitvorming in haar bevoegdheidsgebieden ondersteunt. De instelling voert cartografische en/of sociaaleconomische studies en analyses uit op verschillende schalen van het grondgebied. Ze levert statistische analyses en projecties over verschillende sociaaleconomische thema’s, voert territoriale diagnoses uit en organiseert themagebonden observatoria. Perspective voert evaluaties uit van het overheidsbeleid op vraag van de regering of met toepassing van een ordonnantie.

  Opdracht 3

  Kennis verspreiden, informeren, netwerken vormen, het publieke debat en de burgerparticipatie stimuleren en mensen bewust maken van sociaaleconomische en territoriale thema’s.

  Door de realisatie en verspreiding van publicaties, de organisatie van en deelname aan heel veel evenementen (seminars, informatievergaderingen, rondetafelgesprekken enz.), verspreidt Perspective haar kennis binnen het gewest maar ook op Belgisch, Europees en internationaal niveau. Bovendien brengt ze de actoren bijeen om de gemeenschappelijke uitdagingen onder de aandacht te brengen, gemeenschappelijke doelstellingen te bepalen en hen te begeleiden bij het verwezenlijken van die doelstellingen. Tot slot verstrekt Perspective informatie, stimuleert en organiseert ze de burgerparticipatie en sensibiliseert ze het publiek voor de belangrijkste aandachtspunten in de ontwikkeling van het Gewest.

  Opdracht 4

  Een visie voor territoriale ontwikkeling uittekenen en mee uitvoeren door stadsprojecten.

  Op basis van de kennis die binnen en buiten de instelling wordt gegenereerd en door een beroep te doen op de eigen netwerken van actoren, tekent Perspective een visie voor de territoriale ontwikkeling op verschillende niveaus uit. Ze organiseert en realiseert de opvolging van de studies, de strategische ontwikkelingsplannen en de verordende bestemmingsplannen. Die opdracht vertaalt zich onder meer in het bedenken van strategische en verordenende planningsinstrumenten om de stedelijke ontwikkelingsparameters van het Brusselse grondgebied en in het bijzonder de prioritaire polen (programmering, openbare ruimten en landschappen, bouwkenmerken, erfgoed, mobiliteit en parkeren) te bepalen. Dit houdt eveneens de ondersteuning van de uitvoering van het GPDO in, alsook het begeleiden van de gemeenten bij de uitvoering van hun plannen.

  Opdracht 5

  Projecten ondersteunen die bijdragen tot de ontwikkeling van het Gewest.

  Perspective effent de weg voor de uitvoering van projecten die de kwantiteit en kwaliteit van schoolinfrastructuren verbeteren en coördineert initiatieven om schoolverzuim tegen te gaan. Perspective stimuleert de bouw van sociale woningen of particuliere woningen met een sociaal oogmerk. Perspective ziet ook toe op de kwaliteit van de gebouwen en openbare ruimten in Brussel. Om haar doelstellingen te bereiken, ontwikkelt Perspective instrumenten en stelt deze ter beschikking van haar partners

  Opdracht 7

  Het Gewest vertegenwoordigen op grootstedelijk, nationaal, Europees en internationaal niveau.

  Perspective bereidt het standpunt van Brussel voor in aangelegenheden die verband houden met de domeinen waarvoor de instelling bevoegd is. Perspective verdedigt dit standpunt in de organen waar zij het Gewest vertegenwoordigt op grootstedelijk, Belgisch, Europees en internationaal niveau. De instelling maakt gebruik van haar deelname aan verschillende internationale netwerken om aanvullende expertise aan het gewest te leveren, inspirerende voorbeelden in het buitenland op te sporen, voorbeeldprojecten van het gewest te promoten over de gewestgrenzen heen en gemakkelijker Europese steun te verkrijgen voor de uitvoering van innoverende Brusselse projecten.

  Perspective regelt ook mee de betrekkingen met de twee andere Belgische gewesten om het Gewest te integreren in het omliggende grootstedelijke gebied.