Gender en inclusie

Steden krijgen vorm door de geschiedenis en zijn voortdurend in verandering. Perspective wil deze veranderingen beter begrijpen en erop anticiperen, zeker als het gaat om de huidige en toekomstige behoeften van de diverse bevolking van het Brussels Gewest. Ongeacht hun leeftijd, fysieke of cognitieve capaciteiten, gender of herkomst, moeten de gebruikers van de Brusselse ruimte kunnen rekenen op strategieën, inrichtingen, programma's en voorzieningen die aangepast zijn aan hun verwachtingen en diverse realiteiten.


   

  Beschrijving

  Momenteel bestaan er tal van gewestelijke plannen en initiatieven die diversiteit en gelijke kansen in het Brussels Gewest aanmoedigen: het Brussels plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen, het Brussels actieplan voor de inclusie van LGBTQIA+-personen, het Actieplan racisme, het handistreamingbeleid (op een transversale manier rekening houden met de dimensie ‘handicap’ in alle beleidsdomeinen) en het Gewestelijk Plan voor gendermainstreaming (gericht op het integreren van de genderdimensie in het hele gewestelijke beleid).

  Stadsplanning kan, al dan niet zichtbaar, gender*ongelijkheden versterken. Dat is eens te meer het geval wanneer ze een afspiegeling zijn van diepgewortelde maatschappelijke praktijken (gendergerelateerd geweld en intimidatie, ongelijke verdeling van huishoudelijke taken of personenzorg, ongelijkheid op de arbeidsmarkt, enzovoort). Ontwikkeling van het gewest, stadsvernieuwing en -programmering, aanbod van openbare voorzieningen (scholen, crèches, sport, medisch-sociaal en cultuur), en vormen van mobiliteit, toegankelijkheid en veiligheid zijn allemaal hefbomen die gebruikt kunnen worden om een optimale toegang tot de stad te bevorderen voor al haar gebruikers. 

  In deze context en om de levenskwaliteit te verbeteren van de inwoners en bezoekers van het Gewest, legt Perspective via een eerste strategische focus zijn ambitie vast om beter rekening te kunnen houden met gender in het kader van zijn opdrachten.

  Gender* verwijst naar de sociaal-culturele constructie van mannelijke en vrouwelijke rollen en de relatie tussen mannen en vrouwen. Het beschrijft cultureel geassimileerde en ingeprente sociale functies, terwijl ‘geslacht’ eerder verwijst naar biologische kenmerken: geboren worden als man of vrouw. Specifiek wordt gender hier enerzijds opgevat in de binaire man/vrouw-dimensie (om rekening te houden met de sociaal geconstrueerde verschillen, stereotypen en hiërarchieën tussen geslachten in het gebruik van de stad), maar ook om aandacht te besteden aan de specifieke problematieken die LGBTQIA+-personen hebben ervaren. Daarnaast worden genderongelijkheden bekeken vanuit een intersectioneel perspectief, aangezien ze verband houden met andere vormen van discriminatie.

  Gender mainstreaming

  Een strategie voor gendermainstreaming implementeren

  Gendermainstreaming is een strategie met als doel te zorgen voor een betere gelijkheid tussen vrouwen en mannen, door te vermijden dat overheidsbeleid ongelijkheid tussen mannen en vrouwen veroorzaakt of versterkt.

  Voor Perspective is de implementatie van deze strategie, ondersteund door een comité van deskundigen, gericht op het versterken van de interne kennis en het rekening houden met deze kwesties bij planningsprojecten.

  Deze opdracht kent twee delen:

  •  Het opstellen en publiceren van een diagnose met een inventaris van de academische reflecties en de eisen van het maatschappelijk middenveld, een benchmarking over de benadering van gendermainstreaming in andere steden en een territoriale en statistische diagnose van het Brussels Gewest. In deze fase worden de hefbomen van Perspective rond gendergelijkheid geïdentificeerd.
  • Het opstellen en publiceren van een visie met strategieën, actieplannen en tools tegen medio 2025.

  Contact