< Alle Strategische Polen

RPA - Ninoofsepoort

Voorgelegd aan het openbaar onderzoek

De Ninoofsepoort ligt gekneld tussen verschillende wegen en twee structurele verkeersassen van het Gewest: het kanaal en de kleine ring. Via een ontwikkelingsstrategie worden de openbare ruimten heringericht en ontstaat er een nieuwe stedelijke omgeving.

  Ninoofsepoort in 2022
  Ninoofsepoort in 2022
  © Suède36 (Francois Lichtle)
  Park van de Ninoofsepoort in 2022
  Park van de Ninoofsepoort in 2022
  © perspective.brussels/Pedro Correa
  Perimeter van het stadsproject RPA Ninoofsepoort
  Perimeter van het stadsproject RPA Ninoofsepoort
  © perspective.brussels

  Beschrijving

  Huidige context

  In 2016 kreeg Perspective de opdracht om een Richtplan van aanleg voor de Ninoofsepoort op te stellen. De Ninoofsepoort ligt aan de rand van het stedelijke epicentrum op de grens tussen het westen en het oosten van de stad bij de vernauwing van het Kanaal en de sluis. Het is een van de ‘poorten’ op de kleine ring.

  Vandaag liggen er concrete plannen op tafel, gedragen door zowel beleggers als overheid. Ze toveren deze residuele driehoek om tot een aangename en aantrekkelijke plaats voor alle bevolkingsgroepen. En ze maken er een veilig kruispunt van voor alle vervoersmiddelen (scheepvaart, gemotoriseerde en zwakke weggebruikers en openbaar vervoer).

  Een analyse van de vertreksituatie

  Ondanks zijn naam is de Ninoofsepoort meer dan een ‘toegangspoort naar de stad’. De overheid vindt dat de aanleg zowel moet beantwoorden aan de lokale en bovenlokale behoeften (Territoriale diagnose) als aan het doorgaand verkeer van de Kleine Ring.

  Een RPA voor een coherente totaalvisie

  Begin 2017 werd een proces gestart om alle ambities samen te brengen in een coherente visie. Perspective heeft de studiebureaus MSA, IDEA Consult en O.Chenu belast met de redactie van het Richtplan van aanleg (RPA). Het studiebureau Agora is belast met het Milieueffectenrapport (MER) wat nodig is om de plannen uit te voeren.
  In afwachting van de goedkeuring van het BWRO liggen er al verschillende voorstellen op tafel, die de strategische basis vormen van een visie voor de Ninoofsepoort.

  Projecten

  Concrete ontwikkelingen

  De strategische doelstellingen worden verwezenlijkt via verschillende projecten. Sommige daarvan zijn al ver gevorderd. Twee huisvestingsprojecten zijn al bekend bij het publiek: de bouw van ongeveer 250 privéwoningen en 120 openbare woningen. Tussen die twee wijken wordt een groot park aangelegd. Het ontwerp ervan werd toevertrouwd aan Leefmilieu Brussel. Een participatief proces verfijnde de krijtlijnen van het project.

  Er staan nog andere projecten op stapel aan de Ninoofsepoort. Zo wordt er gewerkt aan het toekomstige park van de Kleine Zenne, zoals beschreven in het Stadsvernieuwingscontract “Heyvaert-Poincaré”. De sportinfrastructuur van het ‘Stadion Vander Putten’ is aan vernieuwing toe. En er is ook plaats voor kleinere projecten zoals de vestiging van handelszaken in de voormalige tolhuisjes.

  Burgerbevraging

  Burgerbevraging tijdens de week van de stadsprojecten (4-11 juni 2018)

  Om de ontwikkeling van de wijk te begeleiden, organiseerde Perspective 2 informatie- en participatiemomenten begin juni 2018 om het Richtplan van Aanleg (RPA) te ontwikkelen. Daarbij deed het beroep op de expertise van de inwoners en de gebruikers van de wijk.

  Conform aan het artikel 3§4 van het besluit van 3 mei 2018 betreffende het informatie en participatieproces voor het publiek voorafgaand aan de uitwerking van een ontwerp van richtplan van aanleg, werden de verslagen van de gehouden gesprekken tijdens de vergaderingen van 4 juni en 6 juni op de website van Perspective gepubliceerd (ten laatste 15 dagen na de vermelde vergadering). 

  Openbaar onderzoek 2019

  Van 27 februari tot 29 april 2019 werd het project van Richtplan van Aanleg voor Ninoofsepoort voorgelegd voor een openbaar onderzoek in de gemeenten Stad Brussel, Sint-Jans-Molenbeek en Anderlecht.

  Openbaar onderzoek 2023

  In 2019 heeft u tijdens een eerste openbaar onderzoek uw mening gegeven over de toekomst van de site Ninoofsepoort. Op basis hiervan is het project aanzienlijk verbeterd.

  Het nieuwe project is vertaald in een Richtplan van aanleg (RPA). Dit is op 12 januari 2023 in eerste lezing goedgekeurd door de Brusselse Regering. Het ontwerpplan is onderworpen aan een openbaar onderzoek.

  ​En nu?

  Na het openbaar onderzoek heeft de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC) 60 dagen om een advies in te dienen over het ontwerp van het plan. Op basis van de resultaten van het openbaar onderzoek, het advies van de instanties en de GOC, beslist de Regering of het plan al dan niet dient aangepast te worden en in welk opzicht. Eens goedgekeurd in tweede lezing, wordt het ontwerp van het plan voorgelegd aan de Raad van State en goedgekeurd in derde lezing. 15 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad treedt het plan dan in werking.

  Publicaties

  Ontwerp van RPA Ninoofsepoort

  Informatief luik

  2023
  perspective.brussels
  Downloaden

  Ontwerp van RPA Ninoofsepoort

  Strategisch en verordenend luik

  2023
  perspective.brussels
  Downloaden

  MER RPA Ninoofsepoort NTS

  2019
  Downloaden

  Verslag bijeenkomst RPA Ninoofsepoort 6 juni 2018

  2018
  perspective.brussels
  Downloaden

  Verslag bijeenkomst RPA Ninoofsepoort 4 juni 2018

  2018
  perspective.brussels
  Downloaden

  Synthesenota Ninoofsepoort

  Downloaden

  Stappen van een RPA

  Besluit tot opstelling

  Mei 2018.

  Voorbereiding van de projectontwikkeling
  Burgerraadpleging / Informatie en deelname

  4 en 11/06/2018 - Burgerconsultatie tijdens de Week van de Stadsprojecten

  Opstelling van het ontwerp
  Goedkeuring in 1e lezing

  14/02/2019 - Goedkeuring in 1e lezing

  12/01/2023 - Goedkeuring in eerste lezing (bis)

  Openbaar onderzoek en advies van de instanties

  Van 27/02/2019 tot 29/04/2019 vond er in de gemeenten Stad Brussel, Sint-Jans-Molenbeek en Anderlecht een openbaar onderzoek plaats naar het RPA Ninoofsepoort.


  Van 13/02/2023 tot 30/6/23 werd het RPA Ninoofsepoort (bis) onderworpen aan een openbaar onderzoek.

  Analyse van het proces van openbare raadpleging, overleg en arbitrages
  Eventuele aanpassing van het project

  Aanpassing van het project naar aanleiding van het openbaar onderzoek en het advies van de GOC.

  Goedkeuring in 2e lezing
  Advies van de Raad van State
  Eventuele aanpassing van het project
  Goedkeuring in 3e lezing
  Publicatie en inwerkingtreding
  Uitvoering van het project

  Contact

  ninove () perspective ! brussels

  Nieuws