RPA

Richtplan van aanleg

Een Richtplan van aanleg (RPA) legt het ruimtelijke kader en de regels vast van een stedelijke strategie. Dit nieuwe instrument voor ruimtelijke ordening vult de andere gewestelijke plannen aan en neemt een belangrijke plaats in de gewestelijke planhiërarchie in.

  Beschrijving

  Het Richtplan van Aanleg

  Een Richtplan van aanleg (RPA) bepaalt de volgende elementen:

  •  de bestemming van verschillende zones (woningen, winkels, kantoren, enz.),
  •  de inrichting van de openbare ruimte (wegen, open ruimten; landschap),
  •  de bouwvoorschriften,
  •  de organisatie van mobiliteit en parkeermogelijkheden;
  • het beschermen van erfgoed.

  perspective.brussels zorgt voor de uitwerking van de RPA's.

  Deze plannen worden opgesteld in overleg met alle betrokken overheden en openbare actoren. perspective.brussels organiseert burgeroverleg met de inwoners van de wijk en het middenveld om hun ervaringsdeskundigheid te benutten.


  Strategische en regelgevende plannen

  De RPA's omvatten een strategisch en een reglementair luik.

  •  Het strategische luik bepaalt de grote principes, de richtlijnen voor de inrichting van een bepaald gebied. 
  •  De reglementering legt essentiële voorschriften vast die zowel door particulieren als overheidsinstanties moeten gevolgd worden.

  Essentiële instrumenten

  De RPA's sluiten aan bij de richtlijnen van het Gewestelijk Ontwikkelingsplan. Ze vormen een belangrijk onderdeel van de plannen om het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verder te ontwikkelen.

  Een RPA vervangt strijdige reglementaire bepalingen van andere plannen in de strategische zone in kwestie, zoals  het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP), de bijzondere bestemmingsplannen (BBP's), de stedenbouwkundige verordeningen, de gewestelijke en de gemeentelijke mobiliteitsplannen en de verkavelingsvergunningen.

  Stappen van de RPA's

  Het opstellen van RPA's

  De RPA’s volgen dezelfde stappen als de andere gewestplannen. Deze procedure bestaat uit verschillende fasen:

  Nuttige documenten

  Nieuws