be running: korte terugblik op de enquête "Lopen in Brussel"

Een geslaagde stap voor stappers en lopers

Gepubliceerd op 13 juli 2020

 


© perspective.brussels / FR

Afgelopen maart lanceerde perspective.brussels een enquête over running in de stad. Doel: een analyse uitwerken en een visie ontwikkelen over looppraktijken in Brussel.

Nu is het tijd voor de eerste resultaten!

De enquête werd net voor de lockdownperiode gelanceerd en begin april afgesloten (zie de news), een periode waarin het aantal loopfanaten nog is toegenomen door een aangepaste omgang met de openbare ruimte.

De resultaten brengen de eerste conclusies aan het licht inzake stedelijke praktijken en ruimtelijke ordening.
Deelnemers aan de enquête konden naast hun drijfveren en gewoonten ook hun voorkeuren en ervaringen rond de inrichting van de openbare ruimte kenbaar maken.

Ze werden bovendien gevraagd om hun gebruikelijke looproutes aan te duiden en de voordelen en nadelen ervan te beschrijven.
We wensen alle 1263 lopers te bedanken voor hun deelname aan de enquête (57,7% mannen en 42,3% vrouwen).

De deelnamecijfers voldeden aan de verwachtingen, mede dankzij de sociale netwerken van onze partners, die we daarvoor graag bedanken (Trakks, 20 km door Brussel, Runnin’City, Brussels’ Run Crew, Zatopek, Joggans, …).

Wat valt er in een notendop zoal uit te leren?

De respondenten zijn afkomstig uit de 19 gemeenten, wat een goed perspectief op gewestelijk niveau oplevert: 58% van de mannen is - al dan niet groot - fan van hardlopen in Brussel, bij vrouwen is dat 55%.

Opmerkelijk is dat een minderheid een hekel of afkeer heeft van lopen in ons stadsgewest (18% van de mannen en 17% van de vrouwen).
Die resultaten verschillen evenwel naargelang de lokale omgeving en de stedelijke bevolkingsdichtheid.

Het merendeel van de respondenten valt in de leeftijdscategorie '30-49 jaar', loopt alleen en meermaals per week, afstanden van 5 of 10 km.

In de verschillende enquêtethema's klinken zowel positieve als negatieve opmerkingen, onder meer over de sportbevorderende of -belemmerende inrichting (vermijden van kruispunten of autoverkeer), over de aanwezigheid of afwezigheid van infrastructuur (zorgen voor meer drinkfonteinen en goede bewegwijzering) en over gezondheid (lopen in minder vervuilde zones, ...).

Hoewel de meeste joggers de parken en groene ruimtes opzoeken, zou een groot deel van de respondenten zich ook graag buiten die 'beschermde omgevingen' begeven.

De belangrijkste drijfveren van de joggers zijn: gezondheid, buiten zijn (in een natuurlijke omgeving), plezier beleven en de prestaties opkrikken.

Wat voorkeuren inzake ruimtelijke ordening betreft, hechten de respondenten belang aan: een natuurlijke en groene omgeving, een goede luchtkwaliteit, verkeersveiligheid, ononderbroken looproutes en een sociaal veilige omgeving.

En het vervolg?

Met deze vaststellingen en expertise over de Brusselse morfologie in de hand wil perspective.brussels, in samenwerking met Track Landscapes, een 'ideale kaart' met looproutes samenstellen die het volledige Brusselse grondgebied beslaat.

Om daarin te slagen zijn er verbindingen nodig tussen het oosten, westen, noorden en zuiden.

Doel: alle Brusselse parken verbinden met De Groene Wandeling en/of het Kanaal, die de lopers aanhalen als structurerende assen.

Weldra beschikbaar!

Meer info