Het kanaal in de schijnwerpers

Dankzij het BKP wordt een vitale economische, sociale en ecologische as nieuw leven ingeblazen

Gepubliceerd op 8 december 2022

 

Schema: heraanleg Vilvoordsesteenweg volgens de BKP-principes
Schema: heraanleg Vilvoordsesteenweg volgens de BKP-principes
 
De publieke ruimte in het kanaalgebied is in volle ontwikkeling. Het Beeldkwaliteitsplan (BKP), dat in 2019 door de Brusselse regering werd goedgekeurd, wil de samenhang van de verschillende open ruimten langs het kanaal waarborgen. Het is een leidraad voor de huidige ontwikkelingsdynamiek, de verschillende lopende projecten en de actoren die in het kanaalgebied actief zijn.

Actualisatie van het BKP op het gebied van de openbare verlichting

Een gedetailleerde studie van de openbare verlichting  in het kanaalgebied werd gerealiseerd.

Drie doelstellingen worden hierin geformuleerd:

  • de functie van de ecologische corridor tijdens de nachtelijke uren handhaven
  • zuiniger omgaan met energie
  • de veiligheid langs het kanaal verbeteren.

Passende verlichting houdt rekening met de mogelijke ecosysteemdiensten van de stad. Sommige soorten insecten of dieren kunnen worden aangetrokken of afgestoten door een slechte keuze van kunstlicht. Lichtvervuiling en lichthinder moeten, net als lucht- of waterverontreiniging, beperkt worden om het welzijn van mens en natuur niet in het gedrang te brengen.

Om ons bioritme en de natuur zo min mogelijk te verstoren, moet de duisternis van de nachtelijke hemel zo veel mogelijk behouden blijven, maar tegelijkertijd moet het landschap (inclusief de architectuur en stedenbouw) opgewaardeerd worden alsook het gevoel van veiligheid van alle gebruikers verbeterd worden.

Dit alles is volledig in lijn met de Green Deal van de Europese Commissie, het actieplan om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Het plan is  gericht op een efficiënt gebruik van hulpbronnen te bevorderen door over te schakelen op een schone en circulaire economie, op het herstellen van de biodiversiteit en het terugdringen van de vervuiling.

Gedetaileerde studie van de verlichting van de (publieke) kades

Addendum BKP : Verlichtingsstudie

Eerste zichtbare concrete resultaten op het terrein

Sinds de opstelling en goedkeuring van het Beeldkwaliteitsplan voor het kanaalgebied zagen verschillende concrete projecten het licht. Het gaat om projecten die volgens de BKP-principes worden uitgevoerd of projecten die met behulp van de opdrachtencentrale van het BKP worden uitgevoerd.

De Vilvoordsesteenweg omvormen tot een kwalitatieve en multimodale as

Begin 2022 werd het gedeelte langs de Vilvoordsesteenweg, tussen de Budabrug en de cruiseterminal, heringericht volgens de BKP-principes. Groenstroken scheiden de rijweg van de nieuwe voetgangersweg en het fietspad. Hierdoor kunnen voetgangers en fietsers zich op een veilige manier verplaatsen, genietend van het aangenaam uitzicht op het water.

Vergroening van de Nijverheidskaai

Op de Nijverheidskaai te Molenbeek, ter hoogte van “De Grote Hal”, werden bij de herinrichting de bestaande kleine vierkante boomplantvakken vervangen door ruime plantbedden waartussen een aantal banken werden geïnstalleerd (om zo stadssalons te creëren). Deze vernieuwde kade draagt bij aan het door het BKP beoogde landschap, het ecologisch netwerk en de wandelroute langs de kade, maar biedt ook stadssalons en andere functies met het oog op het multifunctionele gebruik van deze kade.

Een promenade langs de Biestebroekkaai aanleggen

Aan de kruising met de Kleineilandbrug heeft de gemeente Anderlecht in de lente van 2022 op de Biestebroekkaai, ter hoogte van het Schipperijdok, een aangenaam breed wandelpad aangelegd. Dit wandelpad biedt een fraai zicht op de grote, door groen omgeven waterpartij van het dok. De paden werden aangelegd in natuursteen, en de oorspronkelijke dekstenen en balustrades werden behouden zoals aanbevolen in het BKP. Door bij de toekomstige ingrepen de aanbevelingen van het BKP voor de generieke publieke kades te blijven toepassen (zoals het hergebruik van historisch herkenbare elementen, materialen en kleuren) zal de identiteit en de samenhang in het kanaalgebied worden versterkt.

Versterking van de band tussen mens, water en natuur

De Brusselse regering nam zich in haar algemene beleidsverklaring voor om de band tussen natuur, mens en water te versterken. In die zin werden de verlaging van de kades en de vergroening van de kades en het kanaal geanalyseerd in het kader van de haalbaarheidsstudie van het BKP.

In april 2022 installeerde de Haven van Brussel, in samenwerking met Leefmilieu Brussel, de eerste drijvende groene 'vlotten' ter hoogte van de Royal Yacht Club van Brussel (BRYC). De werking van de planten verbetert de waterkwaliteit, vergroot de biodiversiteit en absorbeert warmte uit het kanaal.

Opdrachtencentrale

perspective.brussels heeft ook een opdrachtencentrale voor diensten opgericht. De dienstencentrale is bedoeld om de convergentie van de plannen, studies en projecten volgens de visie en de ambities van het BKP te verzekeren en om een goede dynamiek te creëren voor de transformatie van het kanaalgebied.

Via de opdrachtencentrale kunnen alle actoren op het vlak van openbare ruimte een beroep doen op de dienstverleners van het BKP.

Perspective is verheugd over de deelname van de Haven van Brussel en Beliris aan de opdrachtencentrale, met het oog op een  goede samenwerking rond verdere projectstudies voor de uitvoering van het BKP.

Meer info