GBP

Gewestelijk Bestemmingsplan

In een Gewest dat voortdurend evolueert, is het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) een essentieel instrument voor de ruimtelijke ordening. Het bepaalt namelijk voor elk perceel in het Brussels Gewest of het bebouwbaar is (en dus de bebouwbare zones, groene zones, enz.). En zo ja, welke soorten bebouwing toegestaan zijn (woningen, kantoren, winkels, ...). Het definieert dus de bodembestemmingen.


   
  Extract van Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP)
  Extract van Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP)
  © PRAS/GBP

  Beschrijving

  Het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP), dat op 3 mei 2001 door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is goedgekeurd, staat bovenaan de hiërarchie van de verordenende plannen inzake ruimtelijke ordening. Het GBP is tegenstelbaar aan derden, dat wil zeggen dat het zowel voor overheden als voor particulieren bindend is. Elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning moet eraan voldoen.

  Sinds 2001 zijn er gedeeltelijke wijzigingen en correcties aangebracht. Vandaag de dag is er een verdergaande verandering nodig om de stad aan te passen aan de huidige en toekomstige sociale en milieuontwikkelingen.

  Zie onze pagina Share The City : de grote aanpassing van het GBP

  Wat houdt het in?

  Wat houdt het Gewestelijk Bestemmingsplan in?

  Het gewestelijk bestemmingsplan (GBP) werkt met:

   

  De kaarten

  Het GBP bevat zes kaarten:

  1.  De kaart met de bestaande feitelijk toestand (.zip-bestand 28,3Mb) : deze richtinggevende kaart toont de spreiding van de bestaande activiteiten en de graad van functiegemengdheid voor het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is een momentopname van het Gewest op een bepaald tijdstip,
  2.  De kaart met de bestaande rechtstoestand (.zip-bestand 16,9Mb): deze richtinggevende kaart groepeert alle rechtsbepalingen op het gebied van stedenbouwkunde, bescherming van het erfgoed, stedelijke renovatie en milieubescherming,
  3.  De kaart met bodembestemmingen: deze verordenende kaart verdeelt het gewestelijk grondgebied volgens de toegekende bodembestemming (woningen, handelszaken, voorzieningen, groene ruimten, ...).
  4.  De kaart met de toelaatbare kantoorsaldi (CaSBA) (.zip-bestand 4,2Mb): deze verordenende kaart verdeelt het grondgebied van het Gewest in 132 mazen waarin de saldi in m² van de toelaatbare kantooroppervlakten worden aangeduid. De opvolging van de evoluties wordt verzekerd door de website CaSBA.
  5.  De wegenkaart (.zip-bestand 4,5Mb): deze verordenende kaart geeft het primaire wegennet weer (autosnelwegen, grootstedelijke wegen en hoofdwegen).
  6.  De kaart van het openbaar vervoer (.zip-bestand 3,1Mb): deze verordenende kaart geeft de structuur weer van het netwerk van het openbaarvervoernetwerk (de spoorlijnen en de lijnen op afzonderlijke banen, d.w.z. het ondergrondse net).

  Meer info over de kaart met bodembestemmingen

  De schriftelijke voorschriften

  De geschreven stedenbouwkundige voorschriften bundelen:

  • De algemene voorschriften voor alle gebieden. Op enkele uitzonderingen na zijn de algemene voorschriften van toepassing op alle gebieden van het GBP. 
  • De bijzondere voorschriften betreffende de verschillende gebieden van de grondbestemmingskaart (woningen, handelszaken, voorzieningen, groene ruimten...).
  • De bijzondere voorschriften betreffende de wegen en het openbaar vervoer,
  • Het programma's van de Gebieden van gewestelijk belang (GGB), de Gebieden van gewestelijk belang met uitgestelde aanleg (GGBUA) en de Grondreservegebieden,
  •  De verklarende woordenlijst van de gebruikte termen in de stedenbouwkundige voorschriften. Deze woordenlijst is ook gebruikt in andere plannen.

  De geschreven stedenbouwkundige voorschriften

  Wijziging ?

  Hoe kan het GBP worden opgesteld en gewijzigd?

  De praktische regels voor het opstellen en wijzigen van het GBP zijn vastgelegd in het BWRO (artikels 25 en 27):

  • de Regering keurt het ontwerp van GBP of het ontwerp tot gedeeltelijke wijziging van het GBP goed;
  • zij onderwerpt het ontwerpplan en het bijbehorende milieueffectrapport (MER) aan een openbaar onderzoek van 60 dagen in elk van de 19 gemeenten in het Gewest. Elke burger kan, binnen de termijnen van het onderzoek, klachten en opmerkingen doorgeven aan de Regering;
  • binnen de termijn van het onderzoek worden de overheden Leefmilieu Brussel, de te raadplegen gewestelijke instanties en de gemeenten uitgenodigd om hun advies te geven over het ontwerpplan. In voorkomend geval worden ook de andere gewesten uitgenodigd om hun advies uit te brengen;
  • na het openbaar onderzoek legt de Regering het ontwerp, het milieueffectenrapport, de klachten en adviezen voor aan de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC). De GOC brengt binnen een termijn van 90 dagen haar advies uit,
  • de Regering keurt het Plan definitief goed.
  • het Plan treedt in werking vijftien dagen na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

  Hoe is de herziening van het GBP georganiseerd?

  De Brusselse regering heeft Perspectives belast met een grondige herziening van dit plan.

  Share the city

  Share The City: de grote aanpassing van het GBP

  Sinds 2001 is het GBP slechts gedeeltelijk gewijzigd. Vandaag de dag is een verdergaande verandering nodig om de stad aan te passen aan de huidige en toekomstige sociale en milieuontwikkelingen.

  Bekijk onze pagina Share The City: de grote aanpassing van het GBP

  Nieuws