Europese actie

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verdedigt de Brusselse belangen bij de Europese instellingen en werkt mee aan verschillende uitwisselingen en projecten, met name in het kader van Europese stadsnetwerken. Als initiatiefnemer van de strategie voor ruimtelijke ontwikkeling is perspective.brussels een van de Brusselse gewestelijke actoren op het Europese toneel.

  Europese vlaggen
  Europese vlaggen
  © SPRB-GOB

   

  De Europese Unie en stedelijke ontwikkeling

  Perspective heeft een ABOUT gepubliceerd waarin wordt gepresenteerd hoe Europa steden ondersteunt en hoe Brussel deze steun gebruikt voor zijn territoriale stedelijke transitiestrategieën.

  Het Europese regionale beleid

   

  Het Europese regionale beleid

  Het Europese regionale beleid, ook cohesiebeleid genoemd, is het belangrijkste investeringsbeleid van de Europese Unie. Het is erop gericht de economische, sociale en territoriale verschillen tussen de regio's en steden weg te werken. Het bestaat uit vijf Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF):

  • het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
  • het Europees Sociaal Fonds (ESF)
  • het Cohesiefonds (CF)
  • het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)
  • het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)

  Voor de periode 2014-2020 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 332 miljoen euro toegekend gekregen. Deze fondsen maken het mogelijk om verschillende projecten te financieren: bedrijvencentra, culturele centra, kinderdagverblijven, ondersteuning van universiteiten, opleidingen, bijstand voor jongeren, etc.

  De Europese Commissie stelt voor om zich voor de periode 2021-2027 te concentreren op vijf prioriteiten: een intelligenter (1), groener en koolstofneutraal (2), geconnecteerder (3) en socialer (4) Europa dat dichter bij de burger staat (5). Die laatste prioriteit maakt het mogelijk om het accent te leggen op projecten rond duurzame ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling.

  perspective.brussels werkt mee aan de voorbereiding van het toekomstige cohesiebeleid na 2020. Samen met Brussels International en de Gewestelijke Cel EFRO zorgt het voor de opvolging en analyse van de ruimtelijke dimensie, zodat het Brussels Gewest in de toekomst projecten kan realiseren op verschillende territoriale niveaus: intergrootstedelijk (met de grote steden van Noordwest-Europa), grootstedelijk en intergewestelijke (met de andere Belgische Gewesten).

  De Stedelijke Agenda voor de Europese Unie

  De Stedelijke Agenda voor de Europese Unie bevordert de samenwerking tussen Lidstaten, steden, de Europese Commissie en andere stakeholders om de groei, leefbaarheid en innovatie in de Europese steden te stimuleren. Het zorgt ervoor dat de steden meer betrokken worden bij de uitwerking van het beleid in Europa en heeft partnerschappen opgericht rond 14 centrale thema's voor hun toekomst.

  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt deel uit van twee van die partnerschappen: Urban Poverty  en Security in Public Spaces. perspective.brussels is actief in het tweede partnerschap, onder leiding van Brussel Preventie en Veiligheid.

  Charter van Leipzig over de duurzame Europese stad

  Het Charter van Leipzig over de duurzame Europese stad, dat in 2007 werd aangenomen, bepaalt de basisprincipes voor de ontwikkeling van Europese steden: een duurzame, geïntegreerde aanpak, op verschillende niveaus, participatie en prioriteit aan de renovatie van probleemwijken. Er wordt gewerkt aan een nieuwe versie van het Charter van Leipzig, die eind 2020 moet worden goedgekeurd door de Europese ministers bevoegd voor stedelijke ontwikkeling.

  perspective.brussels is de officiële vertegenwoordiger van het Brussels Gewest op informele vergaderingen van de Raad, waarin de deskundigen en directeurs zetelen van de administraties belast met stedelijke ontwikkeling in de 28 lidstaten. Het is in die vergaderingen dat de herziening van het Charter wordt besproken.

  Territoriale Agenda van de Europese Unie 2020

  De Territoriale Agenda van de Europese Unie 2020 bepaalt de prioriteiten van de Lidstaten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en de maatregelen die genomen moeten worden om de uitvoering ervan mogelijk te maken. Dit niet-bindend document dient als leidraad om meer rekening te houden met de territoriale aspecten bij de uitvoering van Europese beleidslijnen.

  perspective.brussels is de officiële vertegenwoordiger van het Brussels Gewest op informele vergaderingen van de Raad, waarin de deskundigen en directeurs zetelen van de administraties belast met ruimtelijke ordening in de 28 lidstaten. Het is in die vergaderingen dat de herziening van de Territoriale Agenda wordt besproken.

  Acties van perspective.brussels

  Acties van perspective.brussels

  Officiële vertegenwoordiger van het Brussels Gewest in de Europese instellingen

  Op Europees niveau vertegenwoordigt perspective.brussels het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in drie werkgroepen: de Urban Development Group (UDG), het Network of Territorial Cohesion Contact Points (NTCCP) en de Expert Group on Territorial Cohesion and Urban Matters (EGTCUM).

  Het vertegenwoordigt het Gewest ook in het opvolgingscomité van het ESPON-programma (European Spatial Planning Observation Network), dat de ontwikkeling van territoriaal beleid binnen de Europese Unie ondersteunt door de productie en verspreiding van onderzoek naar de evolutie van het grondgebied.

  Partnerschap met de Europese Metropool Rijsel

  De Europese Metropool Rijsel is een belangrijke partner van het Brussels Gewest.

  perspective.brussels heeft meegewerkt aan de opstelling van het nieuwe samenwerkingsakkoord tussen de twee metropolen, dat op 2 mei 2019 werd ondertekend en betrekking heeft op drie thema's van gemeenschappelijk belang: de aantrekkelijkheid, de duurzame ruimtelijke ordening, en de Europese Unie en de internationale context. Het coördineert de uitvoering van de pijler duurzame ruimtelijke ordening, waaraan ook andere Brusselse organisaties meewerken, zoals urban.brussels, Leefmilieu Brussel en Brussel Mobiliteit. Het werkt ook mee aan de pijler Europese Unie en internationale context, gecoördineerd door Brussels international/delegatie BHG bij de EU.

  Participatie in Europese projecten

  Naast de gewestelijke EFRO- en ESF-programma's zijn er nog verschillende Europese programma's waarmee financiering bekomen kan worden.

  Programma Brusselse contactpunten  Informatie op Europees niveau
  URBACT Contactpunt België

  Secretariaat URBACT

   
  Urban Innovative Actions Gewestelijke Overheidsdienst Brussel - Cel EFRO Secretariaat UIA
  INTERREG North West Europe Gewestelijke Overheidsdienst Brussel - Cel EFRO Secretariaat INTERREG Noordwest
  INTERREG EUROPE Gewestelijke Overheidsdienst Brussel - Brussels International Secretariaat INTERREG
  ESPON  Contactpunt België EGTS ESPON
  HORIZON 2020 hub.brussels Europese Commissie
  LIFE   Contactpunten België Europese Commissie
  ERASMUS+

  Federatie Wallonië-Brussel en Vlaanderen

  ERASMUS+  perspective.brussels werkt mee aan verschillende Europese projecten die door deze programma's gefinancieerd worden:

  Projecten in uitvoering

  De 11 partners van het ASSET-project, dat geleid wordt door de stad Amsterdam, werken aan een ruimtelijke strategie voor de Eurodelta om de circulaire transitie in de buurt van een bebouwde omgeving te bevorderen. De steden, regio's, verenigingen en universitaire wereld stemmen hun onderzoeksprogramma's op elkaar af om te onderzoeken of een samenwerking op de schaal van de Eurodelta waardevoller is om de doelstellingen van de Green Deal van de EU voor de circulaire economie van constructiematerialen te behalen.
  Dit project wordt gefinancierd door het Europese programma Interreg North-West Europe.

  Meer informatie over het ASSET project

  Voltooide projecten

  Cities of making, onderzoeksproject gefinancierd door de programma's JPI Urban Europe en Horizon 2020, dat de toekomst van de stedelijke productie in Europese steden onderzoekt.

  Calico, een innovatief intergenerationeel Brussels cohousingproject gecoördineerd door Brussel Huisvesting en de Community Land Trust Bruxelles (CLTB), en gefinancierd door het programma Urban Innovative Actions.

  Bekijk onze video over het Calico-project.

  URBAN MAESTRO, een samenwerking tussen UN-Habitat, de Bartlett School of Planning van Londen en perspective.brussels via de Bouwmeester van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; gefinancierd door het programma Horizon 2020  beoogt het een verbetering van de stedelijke kwaliteit via nieuwe, soepelere en meer creatieve planningsmethodes.

  Stop Drop-Out, een project met partners uit België, Frankrijk, Hongarije en Aruba, gefinancierd door het programma Erasmus+, dat gericht is op het uitwisselen van ervaringen met de programma's preventie schoolverzuim bestemd voor volwassenen van 30 tot 34 jaar.

  SPIMA, een project dat de tools en benaderingen onderzoekt die 10 Europese metropolen (waaronder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) hanteren voor het beheer van ruimtelijke ontwikkelingen op grootstedelijk niveau. Het wordt gefinancierd door het ESPON-programma.

  Opvolging van de Europese richtlijnen betreffende de ruimtelijke planning

  perspective.brussels stelt zijn expertise ten dienste van de Belgische gewestelijke of federale administraties die belast zijn met het opvolgen van de onderhandelingen van Europese richtlijnen. Tal van Europese richtlijnen hebben immers een impact op het beleid inzake ruimtelijke ordening, zoals bijvoorbeeld de SMEB-richtlijn (strategische milieueffectbeoordeling), die nieuwe normen bepaalt voor het in aanmerking nemen van milieuoverwegingen in het planningsproces in verschillende landen.

  Uitwisselingen met andere Europese steden en regio's

  perspective.brussels werkt mee aan uitwisselingen met andere Europese steden en regio's via workshops of plaatsbezoeken, in Brussel of in het buitenland: Praag, Malmö, Rijsel, Lyon, Oslo, Amsterdam, enz.

  Het is ook actief op conferenties zoals het Cities Forum, de European Week of Regions and Cities, de ESPON-seminaries, de jaarlijkse conferenties van de Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU) , etc.

  Europese netwerken en verenigingen

  perspective.brussels is actief via verschillende instanties, netwerken en associaties in Europa.

  Eurostat :  De opvolging van de werkzaamheden van het BISA (Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse) aan het Interfederaal Instituut voor Statistiek (IIS, werkgroep Internationale Positionering).

  Urban Audit européen die de perceptie van de levenskwaliteit in 79 Europese steden meet en waaraan het BISA ook gegevens bezorgt.

  EUROCITIES, een platform voor uitwisseling en vertegenwoordiging van grote Europese steden op het gebied van stedelijke uitdagingen; perspective.brussels is voorzitter van de werkgroep Metropolitan Areas, neemt deelt aan activiteiten van andere werkgroepen (Cohesiebeleid, Stedelijke Agenda van de EU, Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen,…) en aan conferenties en opleidingen.

  METREX, een netwerk van experts in ruimtelijke ordening van Europese regio's en grootstedelijke gebieden.

  European Metropolitan Authorities (EMA), een netwerk voor de promotie en erkenning van de rol van grootstedelijke gebieden in Europa; perspective.brussels neemt deel aan het jaarlijkse forum van de EMA.

  Contact

  Publicaties

  ABOUT.brussels
  6

  Europa helpt steden in transitie

  Wat betekent dat voor het Brussels Gewest?

  2021
  perspective.brussels
  Downloaden

  Nieuws